ପ୍ରକାଶ


ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବିତରଣ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ସମ୍ମାନିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ / ରେଫର କରୁଛି ।
ବ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡିକର କ୍ରୟ / ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ / ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର / ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥାଏ । ୟୁନିଟ୍ କ୍ରୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିପଦରେ ଏବଂ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିନା ।

ଅର୍ଣ୍ଣ ଡିସକ୍ଲୋଜର
download


Bank of India Mutual Fund
download
Bandhan Mutual Fund
download
HDFC Mutual Fund
download
SBI Mutual Fund
download
Kotak Mutual Fund
download
Franklin Templeton Investments
download