ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ


ସେବା ଦେୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୁଳ୍କଗୁଡିକ ସଂଶୋଧିତ ଶୁଳ୍କ 01.04.2024 ରୁ
ଜେନେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଉପରେ ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ Download Download
ରିଟେଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଡଭାନ୍ସ ଉପରେ ସେବା ଶୁଳ୍କ Download Download
ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ସେବା ଶୁଳ୍କ Download
ଖୁଚୁରା ଋଣ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ସେବା ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ସୁଧ ହାର Download
ଏମଏସଏମଇ ଆଡଭାନ୍ସ ଉପରେ ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ Download Download
ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଡଭାନ୍ସ ଉପରେ ସେବା ଶୁଳ୍କ Download Download
କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଉପରେ ସେବା ଦେୟ | Download Download
ବ ଦେଶିକ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ସେବା ଦେୟ | Download