சேமிப்பு வங்கியில் குழு தனிப்பட்ட விபத்து


குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீட்டு பாலிசியின் கீழ் காப்பீட்டுத் தொகையை தீர்ப்பதற்கு கோர, உரிமைகோருபவர் / சட்டப்பூர்வ வாரிசு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் –

நிறுவனம் சேமிப்பு வங்கி தயாரிப்பு காப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகை கவரேஜ் செல்லுபடியாகும் காலம்
நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் சம்பளக் கணக்கு (அரசாங்க ஊழியர்கள்) ரூ. 50 லட்சம் 1. குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ.50 இலட்சம் <பிஆர்> 2. நிரந்தர மொத்த ஊனம் ரூ.50 இலட்சம் <பிஆர்> 3.நிரந்தர பகுதி ஊனம் (50%) ரூ.25 லட்சம் காப்பீடு
4.விமான விபத்து காப்பீடு ரூ.1 கோடி
5. கல்வி பலன் ரூ.2 லட்சம்
07.09.2023 முதல் செல்லுபடியாகும் 06.09.2024 வரை*
சம்பள ஏ / சி (பிரைவேட் எம்பி) ரூ. 30 லட்சம் 1. குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீட்டுத் தொகை ரூ.30 இலட்சம்<க்ஷர்> 2. விமான விபத்து காப்பீடு ரூ.50 லட்சம் 07.09.2023 முதல் செல்லுபடியாகும் 06.09.2024 வரை*
ஓய்வூதியக் கணக்குகள் ரூ. 5.00 லட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ.5 இலட்சம் 07.09.2023 முதல் செல்லுபடியாகும் 06.09.2024 வரை*
பி.எஸ்.பி.டி அல்லாத பிற கணக்குகள் ரூ. 1 லட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ. 1 லட்சம் 07.09.2023 முதல் செல்லுபடியாகும் 06.09.2024 வரை*
பி.எஸ்.பி.டி கணக்குகள் ரூ. 0.50 லட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ.0.50 லட்சம் வரை 07.09.2023 முதல் செல்லுபடியாகும் 06.09.2024 வரை*
மைனர் கணக்கு ரூ. 0.50 லட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ.0.5 லட்சம் வரை 07.09.2023 முதல் செல்லுபடியாகும் 06.09.2024 வரை*
பொலிஸ் சம்பளக் கணக்குகள் (ரக்ஷக் சம்பள கணக்குகள்) ரூ. 50 லட்சம் 1. குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீட்டுத் தொகை ரூ.50 இலட்சம்<க்ஷர்> 2. நிரந்தர மொத்த ஊனம் ரூ.50 லட்சம்<பிஆர்> 3.நிரந்தர பகுதி ஊனம் (50%) காப்பீடு ரூ.25 லட்சம்
4.காற்று விபத்து காப்பீடு ரூ.1 கோடி
5.கல்வி பலன் ரூ.2 லட்சம்
07.09.2023 முதல் செல்லுபடியாகும் 06.09.2024 வரை*
பாதுகாப்பு சம்பளக் கணக்குகள் (ரக்ஷக் சம்பள கணக்குகள்) ரூ. 50 லட்சம் 1. குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீட்டுத் தொகை ரூ.50 இலட்சம்<க்ஷர்> 2. நிரந்தர மொத்த ஊனம் ரூ.50 லட்சம்<பிஆர்> 3.நிரந்தர பகுதி ஊனம் (50%) காப்பீடு ரூ.25 லட்சம்
4.காற்று விபத்து காப்பீடு ரூ.1 கோடி
5.கல்வி பலன் ரூ.2 லட்சம்
07.09.2023 முதல் செல்லுபடியாகும் 06.09.2024 வரை*
துணை இராணுவம் சம்பளக் கணக்குகள் (ரக்ஷக் சம்பள கணக்குகள்) ரூ. 50 லட்சம் 1. குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீட்டுத் தொகை ரூ.50 இலட்சம்<க்ஷர்> 2. நிரந்தர மொத்த ஊனம் ரூ.50 லட்சம்<பிஆர்> 3.நிரந்தர பகுதி ஊனம் (50%) காப்பீடு ரூ.25 லட்சம்
4.காற்று விபத்து காப்பீடு ரூ.1 கோடி
5.கல்வி பலன் ரூ.2 லட்சம்
07.09.2023 முதல் செல்லுபடியாகும் 06.09.2024 வரை*
கிளாசிக் கணக்குகள் ரூ. 10 லட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ. 10 லட்சம் வரை 07.09.2023 முதல் செல்லுபடியாகும் 06.09.2024 வரை*
தங்கக் கணக்குகள் ரூ. 25 லட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ. 25 லட்சம் வரை 07.09.2023 முதல் செல்லுபடியாகும் 06.09.2024 வரை*
வைர கணக்குகள் ரூ. 50 லட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ.50 லட்சம் வரை 07.09.2023 முதல் செல்லுபடியாகும் 06.09.2024 வரை*
பிளாட்டினம் கணக்குகள் ரூ. 100 லட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ.100 லட்சம் வரை 07.09.2023 முதல் செல்லுபடியாகும் 06.09.2024 வரை*
தி ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் பி.எஸ்.பி.டி கணக்குகள் ரூ. 0.50 லட்சம் தனிநபர் விபத்து மரண காப்பீடு ரூ.0.50 லட்சம் 07.09.2022 முதல் 06.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்*
பி ஓ ஐ ஸ்டார் யுவ எஸ்.பி. கணக்குகள் (வயது 18-21 வயது) ரூ. 0.50 லட்சம் தனிநபர் விபத்து மரண காப்பீடு ரூ.0.50 லட்சம் 07.09.2022 முதல் 06.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்*
பி ஓ ஐ சாரல் சம்பளக் கணக்குத் திட்டம் - எஸ்.பி. 165 ரூ. 2 லட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ. 2 லட்சம் 07.09.2022 முதல் 06.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்*
ஸ்டார் ரத்னாகர் பச்சத் சம்பளக் கணக்கு - எஸ்.பி. 164 ரூ. 5 லட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ.5 லட்சம் 07.09.2022 முதல் 06.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்*
பி ஓ ஐ ஸ்டார் யுவ எஸ்.பி. கணக்குகள் ( 21 வயதுக்கு மேல் ) ரூ. 5.00 லட்சம் தனிநபர் விபத்து மரண காப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சம் 07.09.2022 முதல் 06.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்*
தனியார் துறை ஊழியர்கள் (விசேட கட்டணக் குறியீடு 0204) 30 லட்சம். குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ.30 லட்சம். 01.10.2022 முதல் 30.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்#
திட்டக் குறியீட்டின் கீழ் (எஸ்.பி.-121) எஸ்.பி. ஓய்வூதியதாரர்கள் ரூ. 5.00 லட்சம் தனிநபர் விபத்து மரண காப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சம் 01.10.2022 முதல் 30.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்#
எஸ்.பி. டயமண்ட் வாடிக்கையாளர்கள் ரூ. 5.00 லட்சம் தனிநபர் விபத்து மரண காப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சம் 01.10.2022 முதல் 30.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்#
ஸ்டார் மூத்த குடிமக்கள் எஸ்.பி. கணக்குகள் (எஸ்.பி.166) ரூ. 5.00 லட்சம் தனிநபர் விபத்து மரண காப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சம் 01.10.2022 முதல் 30.09.2023 வரை செல்லுபடியாகும்#
நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் (என்.ஐ.சி.எல்) சம்பளம் பிளஸ்-பாரா ராணுவப் படைகள் ரூ.50.00 இலட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ .50 லட்சம் வரை* நிரந்தர மொத்த இயலாமை காப்பீடு ரூ .50 லட்சம் வரை* நிரந்தர பகுதி இயலாமை காப்பீடு (50%) ரூ .25 லட்சம் வரை.* கல்வி பலன் ரூ.2 லட்சம் (இறப்பு / பிடிடி விளைவாக ஏற்படும் வழக்குகளுக்கு)* கோல்டன் ஹவர் ரூ.1 லட்சம் வரை ரொக்கமில்லா மருத்துவமனை உள்ளிருப்புச் சிகிச்சை (இறப்பு / பிபிடி / பிடிடி விளைவாக ஏற்படும் நிகழ்வுகளுக்கு).* ரூ.1 கோடி விமான விபத்து காப்பீடு காப்பீடு* *விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும் 01.07.2022 முதல் 12.06.2023 வரை செல்லுபடியாகும்@
சம்பளம் பிளஸ்-மாநில மற்றும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ரூ.50.00 இலட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ .50 லட்சம் வரை* நிரந்தர மொத்த இயலாமை காப்பீடு ரூ .50 லட்சம் வரை* நிரந்தர பகுதி இயலாமை காப்பீடு (50%) ரூ .25 லட்சம் வரை.* கல்வி பலன் ரூ.2 லட்சம் (இறப்பு / பிடிடி விளைவாக ஏற்படும் வழக்குகளுக்கு)* கோல்டன் ஹவர் ரூ.1 லட்சம் வரை ரொக்கமில்லா மருத்துவமனை உள்ளிருப்புச் சிகிச்சை (இறப்பு / பிபிடி / பிடிடி விளைவாக ஏற்படும் நிகழ்வுகளுக்கு).* ரூ.1 கோடி விமான விபத்து காப்பீடு காப்பீடு* *விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும் 01.07.2022 முதல் 12.06.2023 வரை செல்லுபடியாகும்@
பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் சம்பளம் மற்றும் பணியாளர்கள் ரூ.50.00 இலட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ .50 லட்சம் வரை* நிரந்தர மொத்த இயலாமை காப்பீடு ரூ .50 லட்சம் வரை* நிரந்தர பகுதி இயலாமை காப்பீடு (50%) ரூ .25 லட்சம் வரை.* கல்வி பலன் ரூ.2 லட்சம் (இறப்பு / பிடிடி விளைவாக ஏற்படும் வழக்குகளுக்கு)* கோல்டன் ஹவர் ரூ.1 லட்சம் வரை ரொக்கமில்லா மருத்துவமனை உள்ளிருப்புச் சிகிச்சை (இறப்பு / பிபிடி / பிடிடி விளைவாக ஏற்படும் நிகழ்வுகளுக்கு).* ரூ.1 கோடி விமான விபத்து காப்பீடு காப்பீடு* *விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும் 01.07.2022 முதல் 12.06.2023 வரை செல்லுபடியாகும்@
சம்பள பிளஸ்- ஜெய் ஜவான் சம்பள பிளஸ் கணக்கு திட்டம் ரூ.50.00 இலட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ .50 லட்சம் வரை* நிரந்தர மொத்த இயலாமை காப்பீடு ரூ .50 லட்சம் வரை* நிரந்தர பகுதி இயலாமை காப்பீடு (50%) ரூ .25 லட்சம் வரை.* கல்வி பலன் ரூ.2 லட்சம் (இறப்பு / பிடிடி விளைவாக ஏற்படும் வழக்குகளுக்கு)* கோல்டன் ஹவர் ரூ.1 லட்சம் வரை ரொக்கமில்லா மருத்துவமனை உள்ளிருப்புச் சிகிச்சை (இறப்பு / பிபிடி / பிடிடி விளைவாக ஏற்படும் நிகழ்வுகளுக்கு).* ரூ.1 கோடி விமான விபத்து காப்பீடு காப்பீடு* *விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும் 01.07.2022 முதல் 12.06.2023 வரை செல்லுபடியாகும்@
ஊழியர்களின் சம்பளக் கணக்குகள் ரூ.50.00 இலட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ .50 லட்சம் வரை* நிரந்தர மொத்த இயலாமை காப்பீடு ரூ .50 லட்சம் வரை* நிரந்தர பகுதி இயலாமை காப்பீடு (50%) ரூ .25 லட்சம் வரை.* கல்வி பலன் ரூ.2 லட்சம் (இறப்பு / பிடிடி விளைவாக ஏற்படும் வழக்குகளுக்கு)* கோல்டன் ஹவர் ரூ.1 லட்சம் வரை ரொக்கமில்லா மருத்துவமனை உள்ளிருப்புச் சிகிச்சை (இறப்பு / பிபிடி / பிடிடி விளைவாக ஏற்படும் நிகழ்வுகளுக்கு).* ரூ.1 கோடி விமான விபத்து காப்பீடு காப்பீடு* *விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும் 01.07.2022 முதல் 12.06.2023 வரை செல்லுபடியாகும்@
பி ஓ ஐ ரக்ஷக் சம்பளக் கணக்கு (சிறப்பு கட்டணக் குறியீடு: ரக்ஷ்) ரூ.50.00 இலட்சம் ரூ.50 லட்சம் வரை குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு* ரூ.50 லட்சம் வரை நிரந்தர முழு இயலாமை காப்பீடு* ரூ.25 லட்சம் வரை நிரந்தர பகுதி இயலாமை காப்பீடு (50%.* கல்வி பலன் ரூ.2 லட்சம் (இறப்பு / பி.டி.டி காரணமாக ஏற்படும் வழக்குகளுக்கு)* கோல்டன் ஹவர் ரூ.1 லட்சம் வரை ரொக்கமில்லா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல் (இறப்பு / பிபிடி / பி.டி.டி காரணமாக ஏற்படும் வழக்குகளுக்கு).* ரூ .1 கோடி விமான விபத்து காப்பீடு *. *விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும் 01.07.2022 முதல் 12.06.2023 வரை செல்லுபடியாகும்@
சம்பளம் பிளஸ்-பாரா ராணுவப் படைகள், மத்திய மற்றும் மாநில ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனம், ஜெய் ஜவான் சம்பள பிளஸ், ஸ்டாஃப் சம்பளம் மற்றும் ரக்ஷக் சம்பளக் கணக்குகளுக்கு முந்தைய கவரேஜ் 13.06.2022 முதல் 30.06.2022 வரை என்.ஐ.சி.எல் உடன் தொடரும் ரூ.30.00 இலட்சம் குழு தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரூ .30 லட்சம் வரை* நிரந்தர மொத்த இயலாமை காப்பீடு ரூ.30 லட்சம் வரை* நிரந்தர பகுதி இயலாமை காப்பீடு ரூ .15 லட்சம் வரை.* ரூ .1 கோடி வரை காற்று விபத்து காப்பீடு கவர்* *விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும் 13.06.2022 முதல் 30.06.2022 வரை செல்லுபடியாகும்@

 • * (06.09.2019 க்கு முன் அல்லது அதற்கு முன்னர் எந்தவொரு தற்செயலான மரணத்திற்கான உரிமைகோரல்களும் என்.ஐ.சி.எல் ஆல் கவர் செய்யப்படுகின்றன மற்றும் 06.09.2019 க்குப் பிறகு ஹெச்டிஎஃப்சி எர்கோ ஜிஐசி லிமிடெட் ஆல் கவர் செய்யப்படுகின்றன.)
 • # (30.09.2019 க்கு முன் அல்லது அதற்கு முன்னர் எந்தவொரு தற்செயலான மரணத்திற்கான உரிமைகோரல்களும் என்.ஐ.சி.எல் ஆல் கவர் செய்யப்படுகின்றன மற்றும் 30.09.2019 க்குப் பிறகு எச்.டி.எஃப்.சி எர்கோ ஜி.ஐ.சி லிமிடெட் மூலம் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.)
 • @ (12.06.2022 க்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் ஏதேனும் விபத்துக்கான உரிமைகோரல்கள் தி நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் நிறுவனத்தால் கவர் செய்யப்படுகின்றன மற்றும் 12.06.2022 க்குப் பிறகு என்.ஐ.சி.எல் லிமிடெட் மூலம் கவர் செய்யப்படுகின்றன.)

குறிப்பு
குறிப்பு:- காப்புறுதியானது வங்கியின் எந்தப் பொறுப்பும் இன்றி காப்புறுதி நிறுவனத்தால் உரிமைகோரலைத் தீர்ப்பதற்கு உட்பட்டது. காப்பீட்டாளரின் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் காப்பீட்டு நிறுவனத்திடம் இருக்கும். காப்புறுதி ஒப்பந்தங்கள் அல்லது அதன் எந்தவொரு விதிமுறைகளும் வங்கிக்கு கட்டுப்படாது என்றும் காப்புறுதி நிறுவனம் அல்லது காப்புறுதி பெற்றவருக்கு வங்கி எந்தப் பொறுப்பையும் ஏற்காது என்றும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. அடுத்தடுத்த எந்த ஆண்டிலும் வங்கி தனது விருப்பப்படி இந்த வசதியை திரும்பப் பெறும் உரிமையைக் கொண்டுள்ளது.


நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு தேவையான ஆவணங்கள்:

இறந்தவரின் உரிமைகோருபவர் வழங்க வேண்டிய ஆவணங்களின் பட்டியல் பின்வருமாறு.

 • உரிமைகோரல் படிவம் முறையாக நிரப்பப்பட்டு பரிந்துரைக்கப்பட்டவர் (அசல்) கையொப்பமிடப்பட்டது
 • வங்கியால் சான்றளிக்கப்பட்ட விபத்து/இறப்பு தேதிக்கு 12 மாதங்களுக்கு முன்பிருந்த சலாரே சீட்டு/பணியாளர் படிவம் வழங்கிய ஊதிய அறிக்கை - 16)
 • நாமினி பான் கார்டு மற்றும் ஆதார் கார்டின் அடையாளச் சான்று நகல்.
 • இறந்த பான் கார்டு மற்றும் ஆதார் அட்டையின் அடையாளச் சான்று நகல்.
 • எஃப் .ஐ. ஆர் / கபாரி ஜவாட்பி.
 • பஞ்சநாமா.
 • வங்கியால் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை.
 • இறப்பு சான்றிதழ்.
 • இறந்தவரின் பாஸ் புத்தக நகல் மற்றும் வங்கி அறிக்கை நகல்.
 • நாமினியின் பாஸ் புத்தக நகல் மற்றும் வங்கி அறிக்கை நகல்.
 • விபத்து நடந்த தேதியின்படி ஜி பி ஏ கொள்கை நகல் மற்றும் ஒப்புதல்
 • ஆர்.ஓவின் ஒப்புதல் குறிப்பு
 • 64 வி பீ இணக்கம்
 • வங்கியிடமிருந்து வேறு ஏதேனும் ஆவணங்கள்.
  i) பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிளையின் கணக்கு எண். வங்கி கவரிங் லெட்டர்.
  iv) வங்கி கவரிங் லெட்டர்.

முறையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட உரிமைகோரல் படிவம், மருத்துவ சான்றிதழ் மற்றும் பின்வரும் ஆவணங்களுடன் (அசல் அல்லது சான்றளிக்கப்பட்ட உண்மை நகல்களில்):

தேவையான ஆவணங்கள் -

 • அசல் முதல் மற்றும் இறுதி போலீஸ் அறிக்கை.
 • அசல் விசாரணை பஞ்சநாமா.
 • பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்.
 • பாஸ் புத்தகத்தின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்.
 • இறப்பு சான்றிதழ்.
 • சம்பள கணக்குகளுக்கு மூன்று மாத சம்பள கணக்கு அறிக்கை தேவை
 • அலுவலக கணக்கு எண் மற்றும் வருமானம் அனுப்பப்படும் ஐ எஃப் எஸ் சி குறியீட்டை உள்ளடக்கிய வீட்டுக் கிளையின் கவரிங் லெட்டர்.

கிளை உறுதிப்படுத்தலுடன் அனைத்து சரிபார்க்கப்பட்ட ஆவணங்களும் அந்தந்த காப்பீட்டு வழங்குநருக்கு நேரடியாக அனுப்பப்பட வேண்டும் (மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி) முகவரி தாவலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது –


நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் முகவரி:-திரு.நரேந்திர டெர்ஸ்
பிரிவு மேலாளர்
தி நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் கோ.லிமிடெட்.
டிஓ-ll (142400 )
என்சிஎல் வளாகம், 1வது தளம், பந்த்ரா –குர்லா காம்ப்ளக்ஸ் பாந்த்ரா (கி)
மும்பை - 400054
தொலைபேசி எண் 022-26591821, 26592331, 26590203
தொலைநகல் எண் -022-26
26
29 மின்னஞ்சல் ஐடி:- sachin[dot]singh[at]newindia[dot]co[dot]in

ஆவணங்களை
அனுப்புவதற்கான முகவரி தி நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் Co.Ltd.,
ஏ-102, முதல் தளம், பட்டாட் டவர், கோரா கேந்திரா சாலை,
எஸ்.வி.ரோடு, போரிவாலி (பெ), மும்பை-400092.
மின்னஞ்சல் ஐடி:-sangita[dot]kamble[at]newindia[dot]co[dot]in / mini[dot]unnikrishnan[at]newindia[dot]co[dot]in / sanika[dot]parab[at]newindia[dot]co[dot]in

ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் இன் முகவரி


கிளைம் சர்வீஸ் சென்டர்,
5வது தளம், மேக்கர் பவன் எண் 1,
சர் விதல்தாஸ் தாக்கர்சி மார்க்,
நியூ மரைன் லைன்ஸ், மும்பை - 400020

தொடர்பு நபர்கள் :
1) திருமதி இந்திராணி வர்மா, மண்டல மேலாளர்
மின்னஞ்சல் ஐடி : indrani[dot]varma[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
தொடர்பு எண். 022 67575601, 022 22821934
2) ஸ்ரீமதி. லட்சுமி ஐயர், துணை மேலாளர்
மின்னஞ்சல் ஐடி : Lakshmiiyer[dot]k[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
தொடர்பு எண். 022 67575602
3) திருமதி நீதா பிரபு, நிர்வாக உதவி அதிகாரி
மின்னஞ்சல் ஐடி : neeta[dot]prabhu[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
தொடர்பு எண். 022 6757 5608

எச்டிஎஃப்சி ஈஆர்ஜிஓ ஜி.ஐ.சி லிமிடெட் இன் முகவரி:-விபத்து மற்றும் சுகாதார உரிமைகோரல்கள் துறை.
எச்டிஎஃப்சி ஈஆர்ஜிஓ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்.
6வது தளம், லீலா வணிக பூங்கா, அந்தேரி-குர்லா
சாலை, அந்தேரி (கிழக்கு) மும்பை - 400 059
உரிமை கோரல் தகவல் மின்னஞ்சல் முகவரி:
papayments[at]hdfcergo[dot]com
உரிமைகோரல் தொடர்பான எஸ்.பி.ஓ.சி : ஸ்மீதா டேஷ்
மின்னஞ்சல் முகவரி: Smeeta.Dash[at]hdfcergo.com
தொடர்புக்கு: 9920215550

முகவரி நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்:-
30-09-2019 க்கு முன்பான கோரிக்கைகளுக்கு
டிவிஷனல் மேலாளர்
நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்
டிஓ - 261700, 1வது தளம், 14, ஜே.டாடா சாலை
ராயல் இன்சூரன்ஸ் பில்டிங், சர்ச்கேட், மும்பை - 400 020.
தொலைபேசி எண்.022-22021866/67/68,நேரடி
0282-2202x எண்.022-22021869
மின்னஞ்சல் ஐடி:-VijayaC[dot]Mistry[at]nic[dot]co[dot]in/KavitaH[dot]Tilve[at]nic[dot]co[dot]in/RadhikaR[dot]Parab[at]nic[dot]co[dot]in

12-06-2022க்குப் பிறகு உரிமைகோரல்களுக்கு
டிவிஷனல் மேலாளர்
நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்
பன்வெல் டிவிஷனல் அலுவலகம் (261500)
1வது தளம், ஸ்நேஹ், பிளாட் எண். 75, சுவாமி நித்யானந்த் மார்க்,
பன்வெல், ராய்காட், மகாராஷ்டிரா - 410206
மின்னஞ்சல் ஐடி: 261500[at]nic[dot]co[dot]in
தொலைபேசி : 022-2745-3691, 022-2745-3772


என்.ஐ.ஏ.சி.எல் உரிமைகோரல் படிவம்
download
என்ஐஏ உரிமைகோரல் படிவம்
download
என்ஐசிஐ உரிமைகோரல் படிவம்
download
எச்.டி.எஃப்.சி உரிமைகோரல் படிவம்
download
ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் உரிமைகோரல் படிவம்
download