தண்டனை விவரங்கள்


வரிசை எண் நடைமுறைப்படுத்திய தேதி வைப்புத் தொகை கருத்துக்கள்
1 01.01.2005 அனைத்து புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட உள்நாட்டு ரூபாய் டெபாசிட்கள் ரூ.1 கோடி மற்றும் அதற்கு மேல் அபராதம் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது
2 01.04.2005 ரூ.25 இலட்சம் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட அனைத்து புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட உள்நாட்டு ரூபாய் கால வைப்புகள். அபராதம் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது
3 01.12.2008 அனைத்து புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட உள்நாட்டு ரூபாய் கால வைப்புகள் அபராதம் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது
4 27.06.2011 27.06.2011 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு பெறப்பட்ட / புதுப்பிக்கப்பட்ட ரூ.1 கோடி மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட அனைத்து உள்நாட்டு ரூபாய் கால வைப்புகளும். அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
5 21.03.2012 அனைத்து புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட வைப்புகள் உள்நாட்டு ரூபாய் கால வைப்புகள் அபராதம் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது
6 09.02.2015 என்.ஆர்.ஈ ரூபாய் டெர்ம் டெபாசிட்களை முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறுதல்:-
என்.ஆர்.ஈ ரூபாய் டெர்ம் டெபாசிட்களில் முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறப்பட்டால்-

என்.ஆர்.ஈ வைப்பு நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச முதிர்வு காலத்திற்கு (தற்போது பன்னிரண்டு மாதங்கள்) இயங்கவில்லை என்றால், வட்டி எதுவும் செலுத்தப்படாது.< br> 09.02.2015 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு திறக்கப்பட்ட / புதுப்பிக்கப்பட்ட கால வைப்புகளுக்கு
7/10/1998 அன்று முதல் 1 வருடம் மற்றும் அதற்கு மேல் என்.ஆர்.ஈ டிடி ஐ முன்கூட்டியே திரும்பப் பெற்றால் 1% அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. இது 09.02.2015 முதல் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
09.02.2015 முதல் 31.03.2016 வரையிலான அனைத்து புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட டெபாசிட்டுகளுக்கும் என்.ஆர்.ஈ டிடி-யை முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறுவதற்கு அபராதம் இல்லை.
12 மாதங்களுக்குப் பிறகு முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறப்பட்ட என்.ஆர்.ஈ வைப்பு, ஆனால் அசல் முதிர்வு காலத்திற்கு முன்பு, வைப்புத்தொகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தேதியில் பொருந்தக்கூடிய விகிதத்தில், வங்கியில் டெபாசிட் இருந்த காலம் அல்லது ஒப்பந்த விகிதம் எது குறைவாக இருக்கிறதோ அந்த விகிதத்தில் வட்டி செலுத்தப்படும்.

7 01.04.2016 புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட உள்நாட்டு, என்.ஆர்.ஓ & என்.ஆர்.ஈ ரூபாய் கால வைப்புகளை முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறுவதற்கான அபராதம் 01.04.2016 முதல் உள்நாட்டு மற்றும் என்.ஆர்.ஓ கால வைப்புத்தொகைகளுக்கு பொருந்தும் –
அபராதம் இல்லை - 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு குறைவான வைப்பு. 12 மாதங்கள் முடிவில் அல்லது அதற்குப் பிறகு திரும்பப் பெறப்பட்டது
அபராதம் @0.50% - ரூ. 5 லட்சங்கள் க்கும் குறைவான வைப்பு. 12 மாதங்கள் முடிவதற்குள் முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறப்பட்டது
அபராதம் @1.00% - டெபாசிட்கள் ரூ. 5 லட்சம் மற்றும் அதற்கு மேல் முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறப்பட்டது
என்.ஆர்.ஈ டெர்ம் டெபாசிட்டுகளுக்குப் பொருந்தும் -
வங்கியில் 12 மாதங்களுக்கும் குறைவாக இருந்த என்.ஆர்.ஈ டெர்ம் டெபாசிட்டுகளுக்கு எந்த வட்டியும் செலுத்தப்படாது & எனவே, அபராதம் இல்லை.
அபராதம் இல்லை - ரூ.5 லட்சம் வங்கியில் 12 மாதங்கள் மற்றும் அதற்கு மேல் இருந்தது
அபராதம் @1.00% - டெபாசிட்கள் ரூ. 5 லட்சம் மற்றும் அதற்கு மேல் 12 மாதங்கள் முடிந்த பிறகு முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறப்பட்டது