வைப்புகள் மீதான வட்டி வீதங்கள்


என்ஆர்ஐ-டெபாசிட்கள் மீதான வட்டி விகிதங்கள்-என்ஆர்இ ரூபாய் விதிமுறை

முதிர்வு ரூ.3 கோடிக்கும் குறைவான வைப்புத்தொகைகளுக்கு ரூ.3 கோடி மற்றும் அதற்கு மேல் ஆனால் ரூ.10 கோடிக்கும் குறைவான வைப்புகளுக்கு
30.06.2024 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் விகிதம் 01.04.2024 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் விகிதம்
1 வருடம் 6.80 7.25
1 வருடத்திற்கு மேல் 2 ஆண்டுகள் வரை (666 நாட்கள் தவிர) 6.80 6.75
666 நாட்கள் 7.30 6.75
2 ஆண்டுகள் 6.80 6.50
2 ஆண்டுகள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை 6.75 6.50
3 ஆண்டுகள் முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை 6.50 6.00
5 ஆண்டுகள் முதல் 8 ஆண்டுகள் வரை 6.00 6.00
8 ஆண்டுகள் மற்றும் அதற்கு மேல் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை 6.00 6.00

நீதிமன்ற உத்தரவுகள்/சிறப்பு வைப்பு வகைகளைத் தவிர்த்து, மேலே முதிர்வு மற்றும் வாளிக்கான குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை ரூ.10,000/-

ரூ.10 கோடி & அதற்கு மேற்பட்டவை

ரூ.10 கோடி மற்றும் அதற்கு மேலான வைப்புத்தொகை மீதான வட்டி விகிதத்திற்கு அருகில் உள்ள கிளையை தொடர்பு கொள்ளவும்

முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறுதல்:

வட்டி இல்லை

வங்கியுடன் 12 மாதங்களுக்கும் குறைவாகவே இருந்த என்ஆர்இ கால வைப்புத்தொகைகளுக்கு செலுத்தப்படக்கூடியது & எனவே, எந்த அபராதமும் இல்லை.

அபராதம் இல்லை-

ரூ.5 இலட்சத்திற்கும் குறைவான வைப்புத்தொகை 12 மாதங்கள் மற்றும் அதற்கும் மேலாக வங்கியுடன் இருந்தது

அபராதம் @1 .00% -

ரூ.5 இலட்சம் மற்றும் அதற்கு மேலான வைப்புத்தொகை 12 மாதங்கள் முடிந்த பிறகு முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறப்பட்டது


வருடாந்திர விகிதங்கள்

உள்நாட்டு / என்.ஆர்.ஓ ரூபாய் கால வைப்பு விகிதம்

வருடாந்திர வருவாய்
பயனுள்ள வருடாந்திர வருவாய் விகிதம் (குறிப்பு மட்டும்):
பல்வேறு முதிர்வுகளின் வைப்புத் தொகைகள் மீதான பயனுள்ள வருடாந்திர வருமான விகிதம் பற்றிய தகவல்களை வழங்குவதற்கான இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க, மறு முதலீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், காலாண்டு கூட்டு அடிப்படையில் வங்கியின் ஒட்டுமொத்த வைப்புத் திட்டங்களின் பயனுள்ள வருடாந்திர வருமான விகிதங்களை நாங்கள் கீழே தருகிறோம்: (வருடத்திற்கு %)

  • ரூ3 கோடிக்கும் குறைவான வைப்புத் தொகைக்கு
  • ரூ.3 கோடி மற்றும் அதற்கு மேல் ஆனால் ரூ.10 கோடிக்கும் குறைவான வைப்புகளுக்கு


ரூ.3 கோடிக்கும் குறைவான வைப்புத் தொகைக்கு

முதிர்வு வட்டி விகிதம் % (ஆண்டுக்கு) குறைந்தபட்ச முதிர்வு பக்கெட் % இல் வருடாந்திர வருவாய் விகிதம்
1 வருடம் 6.80 6.98
1 வருடத்திற்கு மேல் 2 ஆண்டுகள் வரை (666 நாட்கள் தவிர) 6.80 6.98
666 தினங்கள் 7.30 7.50
2 ஆண்டுகள் 6.80 7.22
2 ஆண்டுகள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை 6.75 7.16
3 ஆண்டுகள் முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை 6.50 7.11
5 ஆண்டுகள் முதல் 8 ஆண்டுகள் வரை 6.00 6.94
8 ஆண்டுகள் மற்றும் அதற்கு மேல் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை 6.00 7.63

ரூ.3 கோடி மற்றும் அதற்கு மேல் ஆனால் ரூ.10 கோடிக்கும் குறைவான வைப்புகளுக்கு

முதிர்வு வட்டி விகிதம் % (ஆண்டுக்கு) குறைந்தபட்ச முதிர்வு பக்கெட் % இல் வருடாந்திர வருவாய் விகிதம்
1 வருடம் 7.25 7.45
1 வருடத்திற்கு மேல் 2 ஆண்டுகள் வரை (666 நாட்கள் தவிர) 6.75 6.92
666 தினங்கள் 6.75 6.92
2 ஆண்டுகள் 6.50 6.88
2 ஆண்டுகள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை 6.50 6.88
3 ஆண்டுகள் முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை 6.00 6.52
5 ஆண்டுகள் முதல் 8 ஆண்டுகள் வரை 6.00 6.94
8 ஆண்டுகள் மற்றும் அதற்கு மேல் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை 6.00 7.63

ரூ.10 கோடி மற்றும் அதற்கு மேல் உள்ள டெபாசிட்டுகளுக்கு
அருகில் உள்ள கிளையைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.


ஃப்சிஎன்ஆர்'பி' வைப்புகளுக்கான வட்டி விகிதம்: வி.ஏ.பி. 01.10.2023

(வருடத்திற்கு சதவீதம்)

முதிர்வு யு எஸ் டி ஜி பி பி இஉஆர் ஜெபி ஒய் சி ஏ டி ஏயு டி
1 வருடம் முதல் 2 வருடத்திற்கும் குறைவாக 5.35 5.00 2.50 0.55 0.99 3.60
2 வருடம் முதல் 3 வருடத்திற்கும் குறைவாக 4.00 2.50 0.21 0.55 2.05 1.42
3 வருடம் முதல் 4 வருடத்திற்கும் குறைவாக 3.35 2.55 0.36 0.54 2.27 1.78
4 வருடம் முதல் 5 வருடத்திற்கும் குறைவாக 3.25 2.60 0.46 0.55 2.33 2.05
5 வருடங்கள் (அதிகபட்சம்) 3.15 2.60 0.52 0.56 2.34 2.17

முன்கூட்டிய திரும்பப் பெறுதல்

  • டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து பன்னிரண்டு மாதங்களுக்குள் வைப்புத்தொகையை முன்கூட்டியே திரும்பப் பெறும்போது வட்டி எதுவும் செலுத்தப்படாது.
  • 12 மாதங்களுக்கு மேல் வங்கியில் இருக்கும் டெபாசிட்டை முன்கூட்டியே திரும்பப் பெற்றால், டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து, வங்கியில் டெபாசிட் இருக்கும் காலம் வரை 1% அபராதம் பொருந்தும்.


ஆர்.எஃப்.சி. கால வைப்புகள் மீதான வட்டி விகிதம்: 01.10.2023 முதல் நடைமுறையில் உள்ளது

முதிர்வு அமெரிக்க டாலர் ஜிபிபி
1 வருடம் முதல் 2 வருடத்திற்கும் குறைவாக 5.35 4.75
2 வருடம் முதல் 3 வருடத்திற்கும் குறைவாக 4.00 2.50
3 வருடங்கள் (அதிகபட்சம்) 3.35 2.55


ஆர்.எஃப்.சி. எஸ்.பி வைப்புகள் மீதான வட்டி விகிதம்: 01.10.2023 முதல் நடைமுறையில் உள்ளது

அமெரிக்க டாலர் ஜிபிபி
0.10 0.18