பணம் அனுப்புதல் விவரங்கள்


ரூபாய் அனுப்புதல்

ஸ்டார் இன்ஸ்டா-ரெமிட் என்பது இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய மையங்களுக்கு பணத்தை மாற்றுவதற்கான விரைவான வழியாகும்

  • பெயரளவிலான கட்டணத்தில் பணம் செலுத்துவதற்கு இது எளிதான, வேகமான மற்றும் பாதுகாப்பான வழியாகும்.
  • இந்திய ரூபாயில் மட்டுமே பணம் அனுப்பப்படும்.
  • எங்களிடம் உள்ள உங்கள் கணக்கில் பணம்/செக்/டெபிட் மூலம் பணம் செலுத்தலாம்.
  • பயனாளி இந்தியாவில் உள்ள எங்கள் கிளைகளில் ஏதேனும் ஒரு கணக்கு வைத்திருக்க வேண்டும்