ஸ்விஃப்ட் பரிமாற்றம்


SWIFT இடமாற்றங்கள்

SWIFT என்பது வங்கிகள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு இடையே நிதிச் செய்திகளை அனுப்புவதற்கான வேகமான மற்றும் மிகவும் பாதுகாப்பான முறையாகும். பாங்க் ஆஃப் இந்தியா தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வெளிநாட்டு நாணய நிதிகளை உலகில் எங்கும் அனைத்து தகுதியான வெளிநாட்டிற்கு அனுப்புவதற்கான சேவையை வழங்குகிறது மேலும் தகுதியான அனைத்து வெளிநாட்டு நாணயங்களை உள்நோக்கி அனுப்பும் வாடிக்கையாளர்களின் கணக்கிற்கு குறுகிய காலத்தில் அனுப்புகிறது. இது மிகவும் மலிவான நிதி பரிமாற்ற முறையும் கூட.