சேவை கட்டணம்


சேவை கட்டணம் தற்போதைய கட்டணங்கள் 01.04.2024 முதல் திருத்தப்பட்ட கட்டணங்கள்
பொது வங்கி சேவைக்கான கட்டணங்கள் Download Download
சில்லறை வங்கி முன்பணங்களுக்கான சேவைக் கட்டணங்கள் Download Download
டிஜிட்டல் பேங்கிங் தயாரிப்புகளுக்கான சேவைக் கட்டணங்கள் Download
சில்லறை கடன் திட்டங்களுக்கான சேவைக் கட்டணங்கள் மற்றும் வட்டி விகிதங்கள் Download
எம்.எஸ்.எம்.இ முன்பணங்களுக்கான சேவைக் கட்டணங்கள் Download Download
கிராமப்புற வங்கி முன்பணங்கள் மீதான சேவைக் கட்டணங்கள் Download Download
கார்ப்பரேட் கிரெடிட்டில் சேவைக் கட்டணங்கள் Download Download
வெளிநாட்டு வணிகத்திற்கான சேவை கட்டணங்கள் Download