வரி செலுத்துதல்  • மகாராஷ்டிரா அரசு முத்திரைக் கடமை மற்றும் பதிவுக் கட்டணத்தை செலுத்துதல், Please click for details…
  • நேரடி வரிகளை இ-செலுத்துதல் Please click for details…
  • மறைமுக (மத்திய கலால் மற்றும் சேவை) வரி இ-செலுத்துதல் Please click for details…