• அனுபவம் வாய்ந்த மற்றும் அர்ப்பணிப்புள்ள பணியாளர்களுடன் ஒருங்கிணைந்த கருவூலம்.
  • அந்நிய செலாவணி சந்தையில் முக்கிய பங்கேற்பாளர்.
  • பணம் மற்றும் நிலையான வருமான சந்தைகளில் செயலில் உள்ள வீரர்.
  • அனைத்து நாணய மற்றும் வட்டி விகித வெளிப்பாடுகளுக்கான ஹெட்ஜிங் தீர்வுகள்.
  • பொறுப்பு தயாரிப்புகளின் விலை.
  • அல்கோ மற்றும் வங்கியின் மூலதனத் தேவைகளை ஒருங்கிணைக்கவும்.