ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ನಗದು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

percentage

ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವರ್ಗ ದರಗಳು

ಯಾವುದೇ ಹಿಡನ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇಲ್ಲ

ಯಾವುದೇ ಹಿಡನ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇಲ್ಲ

ತೊಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಸಾಲದ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ

ಕನಿಷ್ಠ ದಸ್ತಾವೇಜು

ಕನಿಷ್ಠ ದಸ್ತಾವೇಜು

ಕಡಿಮೆ ಕಾಗದದ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲೋನನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ