ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ


ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ

ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ / ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಘಟಕಗಳ ಖರೀದಿ / ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು / ದಾಖಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ವರ್ಗಾವಣೆ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಘಟಕಗಳ ಖರೀದಿಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಪಾಯ ಸಂಭವದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.