ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು


ಎನ್ಆರ್ಐ -ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು-ಎನ್.ಆರ್.ಇ ರೂಪಾಯಿ ಅವಧಿ

ಪರಿಪಕ್ವತೆ ರೂ.3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ. ರೂ.3 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದರೆ ರೂ.10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ
ದರ 30.06.2024 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ದರ 01.04.2024 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ
1 ವರ್ಷ 6.80 7.25
1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಂದ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ (666 ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 6.80 6.75
666 ದಿನಗಳು 7.30 6.75
2 ವರ್ಷಗಳು 6.80 6.50
2 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 6.75 6.50
3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 6.50 6.00
5 ವರ್ಷದಿಂದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 6.00 6.00
8 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷ 6.00 6.00

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳು/ವಿಶೇಷ ಠೇವಣಿ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಮೆಚುರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.10,000/-

ರೂ.10 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು

ರೂ.10 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಅವಧಿಪೂರ್ವ ವಾಪಸಾತಿ:

ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ

ಎನ್ಆರ್ಇ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಗಳು 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾವುದೇ ದಂಡವಿಲ್ಲ-

ರೂ.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಠೇವಣಿಗಳು 12 ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ

ದಂಡ @1.00% -

ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು 12 ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ


ವಾರ್ಷಿಕ ದರಗಳು

ದೇಶೀಯ/ ಎನ್ ಆರ್ ಒ ರೂಪಾಯಿ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿ ದರ

ವಾರ್ಷಿಕ ಇಳುವರಿ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ದರ (ಸೂಚಕ ಮಾತ್ರ):
ವಿವಿಧ ಮೆಚುರಿಟಿಗಳ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ದರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ದರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ:

  • ರೂ.3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ
  • ರೂ.3 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದರೆ ರೂ.10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ


ರೂ.3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ

ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ % (ಪಎ) ಕನಿಷ್ಠ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬಕೆಟ್ % ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ದರ
1 ವರ್ಷ 6.80 6.98
1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಂದ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ (666 ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 6.80 6.98
666 ದಿನಗಳು 7.30 7.50
2 ವರ್ಷಗಳು 6.80 7.22
2 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 6.75 7.16
3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 6.50 7.11
5 ವರ್ಷದಿಂದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 6.00 6.94
8 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷ 6.00 7.63

ರೂ.3 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದರೆ ರೂ.10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ

ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ % (ಪಎ) ಕನಿಷ್ಠ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬಕೆಟ್ % ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ದರ
1 ವರ್ಷ 7.25 7.45
1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಂದ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ (666 ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 6.75 6.92
666 ದಿನಗಳು 6.75 6.92
2 ವರ್ಷಗಳು 6.50 6.88
2 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 6.50 6.88
3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 6.00 6.52
5 ವರ್ಷದಿಂದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 6.00 6.94
8 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷ 6.00 7.63

ರೂ.10 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಠೇವಣಿಗಳಿಗಾಗಿ
ದಯವಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.


ಎಫ್‌ಸಿಎನ್‌ಆರ್ 'ಬಿ' ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ: ಡಬ್ಲ್ಯು.ಇ.ಎಫ್. 01.10.2023

(ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರತಿಶತ)

ಮೆಚುರಿಟಿ ಯು.ಎಸ್.ಡಿ ಜಿ.ಬಿ.ಪಿ ಇಯುಆರ್ ಜೆ.ಪಿ.ವೈ ಸಿ.ಎ.ಡಿ ಎ.ಯು.ಡಿ
1 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 5.35 5.00 2.50 0.55 0.99 3.60
2 ವರ್ಷಗಳು 3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 4.00 2.50 0.21 0.55 2.05 1.42
3 ವರ್ಷಗಳು 4 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 3.35 2.55 0.36 0.54 2.27 1.78
4 ವರ್ಷಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 3.25 2.60 0.46 0.55 2.33 2.05
5 ವರ್ಷಗಳು (ಗರಿಷ್ಠ) 3.15 2.60 0.52 0.56 2.34 2.17

ಅಕಾಲಿಕ ವಾಪಸಾತಿ

  • ಠೇವಣಿಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಠೇವಣಿಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ 1% ದಂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.


ಆರ್ ಎಫ್ ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ: ಡಬ್ಲು.ಇ.ಎಫ್. 01.10.2023

ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಯು ಎಸ್ ಡಿ ಜಿಬಿಪಿ
1 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 5.35 4.75
2 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 4.00 2.50
3 ವರ್ಷಗಳು (ಗರಿಷ್ಠ) 3.35 2.55


ಆರ್ ಎಫ್ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ: ಡಬ್ಲು.ಇ.ಎಫ್. 01.10.2023

ಯು ಎಸ್ ಡಿ ಜಿಬಿಪಿ
0.10 0.18