ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ

ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದ್ರವರೂಪದ ಹಣದ ಭದ್ರತೆ

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು

ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

ಯಾವುದೇ ಹುದುಗಿಟ್ಟ ವೆಚ್ಚಗಳಿಲ್ಲ

ಪರ್ಯಾಯ ವಿತರಣಾ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ