ಹಸಿರು ಪಿನ್


ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಟಿಎಂ ಬಳಸಿ ಗ್ರೀನ್ ಪಿನ್ (ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿನ್) ರಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು,

 • ಶಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಡೆಬಿಟ್-ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿದಾಗ.
 • ಗ್ರಾಹಕರು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಮರೆತಾಗ ಮತ್ತು ಅವನ/ಅವಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ.
 • ಹಂತ 1 - ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
 • ಹಂತ 2 - ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
 • ಹಂತ 3 - ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  “ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸಿ”
  “(ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದರೆ/ಪಿನ್ ರಚಿಸಿ) ಹಸಿರು ಪಿನ್”
  ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ “(ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದರೆ/ಪಿನ್ ರಚಿಸಿ) ಹಸಿರು ಪಿನ್” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
 • ಹಂತ 4 - ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  “ಓಟಿಪಿ ರಚಿಸಿ”
  “ಓಟಿಪಿ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ”
  ದಯವಿಟ್ಟು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ “ಓಟಿಪಿ ರಚಿಸಿ” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು 6 ಅಂಕಿಯ ಓಟಿಪಿ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಟಿಪಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ,
 • ಹಂತ 5 - ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮರುಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
 • ಹಂತ 6 — ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
 • ಹಂತ 7 - ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  “ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸಿ”
  “(ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದರೆ/ಪಿನ್ ರಚಿಸಿ) ಹಸಿರು ಪಿನ್”
  ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ “(ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದರೆ/ಪಿನ್ ರಚಿಸಿ) ಹಸಿರು ಪಿನ್” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
 • ಹಂತ 8 —ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  “ಓಟಿಪಿ ರಚಿಸಿ”
  “ಓಟಿಪಿ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ”
  ದಯವಿಟ್ಟು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ “ಓಟಿಪಿ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸು” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. “ನಿಮ್ಮ ಓಟಿಪಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ” ಪರದೆಯಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕಿಯ ಓಟಿಪಿ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಒತ್ತಿರಿ.
 • ಹಂತ 9 - ಮುಂದಿನ ಪರದೆ - “ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಪಿನ್
  ನಮೂದಿಸಿ” ಹೊಸ ಪಿನ್ ರಚಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ 4 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
 • ಹಂತ 10 - ಮುಂದಿನ ಪರದೆ - “ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಮರು-ನಮೂದಿಸಿ”
  ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಸ 4 ಅಂಕೆಗಳ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಮರು-ನಮೂದಿಸಿ.
  ಮುಂದಿನ ಪರದೆ- “ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ/ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.”

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ:

 • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು/ಮರು-ಹೊಂದಿಸಲು, ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು.
 • ಬಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ “ಗ್ರೀನ್ ಪಿನ್” ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • 3 ತಪ್ಪಾದ ಪಿನ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ “ಗ್ರೀನ್ ಪಿನ್” ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಪಿನ್ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಂತರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ/ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ “ಗ್ರೀನ್ ಪಿನ್” ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು.