ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ


ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਕ ਆਧਾਰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ & ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਗਜ਼ਟ ਸੂਚਨਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਦਰ. 13012/64/2016/legal/ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ (ਕੋਈ.

 • ਨਿਵਾਸੀ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਭਰਤੀ ਕਦਰ ਲੱਭਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx

ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

 • ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.uidai.gov.in
 • ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰ: 1947
 • ਈਮੇਲ: help@uidai.gov.in

ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਏਐਸਕੇਐਸ) ਸਾਡੇ ਬਕ ਦੀ

 • ਸੀ.) ਮਾਡਲ: ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਏਜੰਟ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਾਂਹ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.
 • ਸੀ. ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਬੀ ਸੀ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ. ਬੀ ਸੀ ਆਉਟਲੈਟਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨ ਧਨ ਦਰਸ਼ਕ ਐਪ ਤੋਂ ਸਥਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.


 • ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਲ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ/ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪੀਓਆਈ, ਪੀਓਏ, ਪੀ ਓ ਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਓ.ਬੀ) ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.uidai.gov.in) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਦਾਖਲਾ ਸਲਿੱਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।


ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰਚੇ (ਯੂਨਿਕ ਇਦੇਂਟਿਗਿਕੇਸ਼ਨਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ)

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ) ਦੁਆਰਾ ਵਸਨੀਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ
1 New Aadhaar Enrolment ਮੁਫ਼ਤ
0-5 ਉਮਰ ਸਮੂਹ (ECMP ਜਾਂ CEL ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਮਾਂਕਣ) ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ (05 ਤੋਂ 07 ਸਾਲ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ (05 ਤੋਂ 07 ਸਾਲ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ)
ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ (07 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ) 100
ਹੋਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ (ਜਨਸੰਖਿਆ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ) 100
ECMP/UCL/CELC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅੱਪਡੇਟ (ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ) 50
ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ PoA/ PoI ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ 50
ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ PoA/ PoI ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ 30
10 ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ PoA/ PoI ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ 50

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਂ GST ਸਮੇਤ ਹਨ।


ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

 • ਤਾਜ਼ਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ
 • ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਲਿੰਗ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੇਰਵੇ, ਪਤਾ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼, ਬਾਇਓ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ
 • ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ
 • 5 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ

ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ/ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਗਾਹਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਈਮੇਲ ਪਤਾ
1 ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ - ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ 022-6668-4781 Headoffice.Financialinclusion@bankofindia.co.in
2 ਯੁਨਿਕ ਇਦੇਂਟਿਗਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥੋਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1800-300-1947 ਜਾਂ 1947(ਟੋਲ ਫਰੀ) help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in