ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਨ/ਓਵਰਡਰਾਫਟ


  • ਕਰਜ਼ਾਂ/ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ.
  • ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੈਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
  • ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਐਨਆਰਓ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰੁਪਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
  • ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ/ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।
  • ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ/ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੱਤ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ/ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਹੈ
  • ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.


* ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ