ਖੁਲਾਸਾ


ਖੁਲਾਸਾ

ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸਨਮਾਨਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ/ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਕੇਵਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜੋਖਿਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਏ.ਆਰ.ਐਨ. ਖੁਲਾਸਾ
download