ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ


ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ - ਜਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ- ਐਨ.ਆਰ.ਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਪਰਿਪੱਕਤਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ। 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਈ
30.06.2024 ਤੋਂ ਦਰ 01.04.2024 ਤੋਂ ਦਰ
1 ਸਾਲ 6.80 7.25
1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ (666 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 6.80 6.75
666 ਦਿਨ 7.30 6.75
2 ਸਾਲ 6.80 6.50
2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 6.75 6.50
3 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 6.50 6.00
5 ਸਾਲ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 6.00 6.00
8 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ 6.00 6.00

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਪੱਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 10,000/- ਰੁਪਏ ਹੈ।

10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵੱਧ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ:

ਕੋਈ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ

ਐਨਆਰਈ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ।

ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ-

5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰਹੀ

ਜੁਰਮਾਨਾ @1.00% -

5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 12 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ


ਸਲਾਨਾ ਦਰਾਂ

ਡੋਮੈਟਿਕ/ਐਨ.ਆਰ.ਓ ਰੁਪਿਆ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟ

ਅਵਜਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ (ਕੇਵਲ ਸੰਕੇਤਕ):
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਪੱਕਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ-ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਿਮਾਹੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੰਚਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ: (% ਪੰਨਾ.)

  • 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ
  • 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ


3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ

ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ % (ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਲ) ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ \'ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦਰ %
1 ਸਾਲ 6.80 6.98
1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ (666 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 6.80 6.98
666 ਦਿਨ 7.30 7.50
2 ਸਾਲ 6.80 7.22
2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 6.75 7.16
3 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 6.50 7.11
5 ਸਾਲ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 6.00 6.94
8 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ 6.00 7.63

3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ

ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ % (ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਲ) ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ \'ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦਰ %
1 ਸਾਲ 7.25 7.45
1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ (666 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 6.75 6.92
666 ਦਿਨ 6.75 6.92
2 ਸਾਲ 6.50 6.88
2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 6.50 6.88
3 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 6.00 6.52
5 ਸਾਲ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 6.00 6.94
8 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ 6.00 7.63

10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।


ਐਫਸੀਐਨਆਰ ‘ਬੀ’ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ: ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਐੱਫ. 01.10.2023

(ਪ੍ਰਤੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)

ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪੌਂਡ ਯੂਰੋ ਜੇਪੀਵਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 5.35 5.00 2.50 0.55 0.99 3.60
2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 4.00 2.50 0.21 0.55 2.05 1.42
3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 3.35 2.55 0.36 0.54 2.27 1.78
4 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 3.25 2.60 0.46 0.55 2.33 2.05
5 ਸਾਲ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ) 3.15 2.60 0.52 0.56 2.34 2.17

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ

  • ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ, ਜਮ੍ਹਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 1% ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਆਰਐਫਸੀ ਟਰਮ ਜਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ: ਡਬਲਯੂਈਐਫ 01.10.2023

ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਯੂ ਏਸ ਡੀ ਜੀ ਬੀ ਪੀ
1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ 5.35 4.75
2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ 4.00 2.50
3 ਸਾਲ (ਅਧਿਕਤਮ) 3.35 2.55


ਆਰਐਫਸੀ ਐਸ ਬੀ ਜਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ: ਡਬਲਯੂ ਈ ਐਫ 01.10.2023

ਯੂ ਏਸ ਡੀ ਜੀ ਬੀ ਪੀ
0.10 0.18