ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ


ਨਿਵੇਸ਼

 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1000 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ

 • ਏ/ਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 8.20% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਮਾਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਕਮਾਏ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤਿਮਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ/30 ਜੂਨ/30 ਸਤੰਬਰ/31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ/ਜੁਲਾਈ/ਅਕਤੂਬਰ/ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਰੈਲ/ਜੁਲਾਈ/ਅਕਤੂਬਰ/ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਆਦ

 • ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ ਲਈ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੈ।
 • ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬਲਾਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ

 • ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਐਸਸੀਐਸਐਸ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਯੋਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ।
 • ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਹਾਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਜਾਂ ਮੌਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਾਹਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
 • ਐਚ.ਯੂ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਇਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਲਾਭ

 • ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ- ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ
 • ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਿਆਜ ਦਰ
 • ਟੈਕਸ ਲਾਭ- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ। 1.50 ਲੱਖ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 1961 ਦੇ 80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ।
 • ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
 • ਖਾਤਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧ

 • ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
 • ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ।
 • ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ 15ਜੀ ਜਾਂ 15ਐੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਈ ਖਾਤੇ

 • ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਐਸਸੀਐਸਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਇੱਕੋ ਜਮ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
 • ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਉਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਾਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ

 • ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤੇ- ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੋਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ

 • ਇੱਕ ਐਸਸੀਐਸਐਸ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੀਓਆਈ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਏ ਭਰੋ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਉਮਰ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ, ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੂਫ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲਈ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ

 • ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 • ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 (ਚਾਰ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਰਫ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਏ/ਸੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ/ਡਾਕਘਰ ਤੋਂ ਬੀਓਆਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਐਸਸੀਸੀਐਸ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ.
 • ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੀਐਸਆਰ 916 (ਈ) ਮਿਤੀ 12 ਦਸੰਬਰ 2019.


ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ ਖਾਤਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਐਸਸੀਐਸਐਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਖਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਸੀਐਸਐਸ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ/ਡਾਕਘਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ: -

 • ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ/ਡਾਕਘਰ (ਫਾਰਮ ਜੀ) ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਐਸਐਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਸੀਐਸਐਸ ਖਾਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕ/ਡਾਕਘਰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ, ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐਸਸੀਐਸਐਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਚੈੱਕ/ਡੀਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਪਤਾ।
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਐਸਐਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
 • ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਐਸਸੀਐਸਐਸ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਅਚਨਚੇਤੀ ਬੰਦ

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

 • ਜੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
 • ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ 1.5% ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ.
 • ਜੇ ਖਾਤਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 1٪ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ.
 • ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕਈ ਕ ਵਾਪਿਸ ਲਵੋ ਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.


ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ ਫ਼ਾਰਮ-ਏ ਓਪਨਿੰਗ
download
ਐਸਸੀਐਸਐਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਖਾਤਾ
download
ਐਸਸੀਐਸਐਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
download
ਐਸਸੀਐਸਐਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤਬਦੀਲੀ
download
ਐਸਸੀਐਸਐਸ ਖਾਤਾ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ
download
ਐਸਸੀਐਸਐਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾਅਵਾ
download
ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰ
download
ਸਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ
download