ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ


ਫਰਾਂਸ

 • ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://bankofindia.fr
 • ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨੋਸਟ੍ਰੋ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: Click here

ਹਾਂਗਕਾਂਗ

 • ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://bankofindia.com.hk
 • ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ: ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
 • ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨੋਸਟ੍ਰੋ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: Click here

ਜਪਾਨ

 • ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://boijapan.com
 • ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨੋਸਟ੍ਰੋ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: Click here

ਕੀਨੀਆ

 • ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://boikenya.com
 • ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨੋਸਟ੍ਰੋ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: Click here

ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ

 • ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://bankofindia.co.nz
 • ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨੋਸਟ੍ਰੋ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: Click here

ਸਿੰਗਾਪੁਰ

 • ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://boi.com.sg
 • ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ
 • ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨੋਸਟ੍ਰੋ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: Click here

ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ

 • ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://boitanzania.co.tz
 • ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ: ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
 • ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨੋਸਟ੍ਰੋ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: Click here

ਯੂ ਏਸ ਏ

 • ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://boiusa.com
 • ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਨੇੜਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 • ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨੋਸਟ੍ਰੋ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: Click here

ਯੂ ਕੇ

 • ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://bankofindia.uk.com
 • ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਨੇੜਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 • ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨੋਸਟ੍ਰੋ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: Click here