ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਾਦਸਾ


ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -

ਕੰਪਨੀ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਉਤਪਾਦ ਬੀਮਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਕਮ ਕਵਰੇਜ ਵੈਧਤਾ
ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਤਨਖਾਹ ਏ/ਸੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਐਮਪੀ) 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ <ਬੀਆਰ> 2. 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ <ਬੀਆਰ> 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50٪) 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ <ਬੀਆਰ> 4. 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ <ਬੀਆਰ> 5. 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ*
ਤਨਖਾਹ ਏ/ਸੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਮਪ) 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1. 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ*
ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ*
ਹੋਰ ਗੈਰ-ਬੀਐੱਸਬੀਡੀ ਖਾਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ*
ਬੀਐੱਸਬੀਡੀ ਖਾਤੇ 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ*
ਮਾਮੂਲੀ ਖਾਤਾ 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 0.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ*
ਪੁਲਿਸ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ (ਰੱਖਿਅਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ) 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1. ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 2. ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50٪) ਕਵਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 4. ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 5. 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ*
ਰੱਖਿਆ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ (ਰੱਖਿਅਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ) 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1. ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 2. ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50٪) ਕਵਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 4. ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 5. 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ*
ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ (ਰੱਖਿਅਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ) 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1. ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 2. ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 3. ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ (50٪) ਕਵਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 4. ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ<ਬੀਆਰ> 5. 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ*
ਕਲਾਸਿਕ ਖਾਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ*
ਸੋਨੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ*
ਹੀਰੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ*
ਪਲੈਟੀਨਮ ਖਾਤੇ 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ 07.09.2023 ਤੋਂ 06.09.2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ*
ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਬੀਐੱਸਬੀਡੀ ਖਾਤੇ 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ 07.09.2022 ਤੋਂ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ*
ਬੀਓਆਈ ਸਟਾਰ ਯੁਵਾ ਐਸਬੀ ਖਾਤੇ (ਉਮਰ 18-21 ਸਾਲ) 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 0.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ 07.09.2022 ਤੋਂ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ*
ਬੀ.ਓ.ਆਈ. ਸਰਲ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ ਸਕੀਮ - ਐਸ.ਬੀ. 165 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 07.09.2022 ਤੋਂ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ*
ਸਟਾਰ ਰਤਨਾਕਰ ਬਚਤ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ - ਐਸਬੀ 164 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 07.09.2022 ਤੋਂ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ*
ਬੀਓਆਈ ਸਟਾਰ ਯੁਵਾ ਐਸਬੀ ਖਾਤੇ (21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ) 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ 07.09.2022 ਤੋਂ 06.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ*
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਕੋਡ 0204) 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। 01.10.2022 ਤੋਂ 30.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ#
ਸਕੀਮ ਕੋਡ (ਐੱਸਬੀ-121) ਅਧੀਨ ਐਸਬੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ 01.10.2022 ਤੋਂ 30.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ#
ਐਸ ਬੀ ਡਾਇਮੰਡ ਗਾਹਕ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ 01.10.2022 ਤੋਂ 30.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ#
ਸਟਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਸਬੀ ਖਾਤੇ (ਐੱਸਬੀ166) 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਕਵਰ 01.10.2022 ਤੋਂ 30.09.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ#
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨਆਈਸੀਐਲ) ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ-ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ 50.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ* 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ (50٪) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ)* ਗੋਲਡਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ)। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 01.07.2022 ਤੋਂ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ@
ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 50.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ* 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ (50٪) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ)* ਗੋਲਡਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ)। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 01.07.2022 ਤੋਂ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ@
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ-ਕਰਮਚਾਰੀ 50.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ* 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ (50٪) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ)* ਗੋਲਡਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ)। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 01.07.2022 ਤੋਂ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ@
ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ- ਜੈ ਜਵਾਨ ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ ਅਕਾਊਂਟ ਸਕੀਮ 50.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ* 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ (50٪) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ)* ਗੋਲਡਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ)। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 01.07.2022 ਤੋਂ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ@
ਸਟਾਫ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ 50.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ* 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ (50٪) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ)* ਗੋਲਡਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ)। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 01.07.2022 ਤੋਂ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ@
ਬੀ.ਓ.ਆਈ. ਰੱਖਿਅਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ (ਸਪ. ਚਾਰਜ ਕੋਡ: ਰਕਸ਼) 50.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ* 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ (50٪) * 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ (ਮੌਤ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ)* 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ (ਮੌਤ/ਪੀਪੀਡੀ/ਪੀਟੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ)। * 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 01.07.2022 ਤੋਂ 12.06.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ@
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ-ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਤਨਖਾਹ ਪਲੱਸ, ਸਟਾਫ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਵਰੇਜ 13.06.2022 ਤੋਂ 30.06.2022 ਤੱਕ ਐਨਆਈਸੀਐਲ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ 30.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਰੁੱਪ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ * 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ* 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ* 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ* *ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 13.06.2022 ਤੋਂ 30.06.2022 ਤੱਕ ਵੈਧ@

 • * (06.09.2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 06.09.2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਈਆਰਜੀਓ ਜੀਆਈਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • # (30.09.2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30.09.2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਈਆਰਜੀਓ ਜੀਆਈਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • @ (12.06.2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12.06.2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਈਸੀਐਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ
ਨੋਟ: - ਕਵਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ. ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.


ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

 • ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ (ਮੂਲ) ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
 • ਦੁਰਘਟਨਾ/ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਰੇ ਸਲਿੱਪ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ/ ਐਮਪੋਲੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ - 16)
 • ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਪੀ।
 • ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਪੀ।
 • ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. / ਖਬਰੀ ਜਵਾਦਬ.
 • ਪੰਚਨਾਮਾ।
 • ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।
 • ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
 • ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਾਪੀ।
 • ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਾਪੀ।
 • ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਪੀ ਏ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ
 • ਆਰ. ਓ. ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੋਟ
 • 64 ਵੀ ਬੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
 • ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
  i) ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ .
  ii) ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ <ਬੀਆਰ>iii) ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਗਜ਼। <ਬੀ.ਆਰ.>iv) ਬੈਂਕ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ.<ਬੀ.ਆਰ.>iv) ਬੈਂਕ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ।

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਅਸਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੱਚੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ) :

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ -

 • ਮੂਲ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ।
 • ਮੂਲ ਜਾਂਚ ਪੰਚਨਾਮਾ।
 • ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ।
 • ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ।
 • ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
 • ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਹੋਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਿੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਡਰੈੱਸ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -


ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਪਤਾ:-ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਟੇਰਸੇ
ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ
ਦ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ
ਡੀਓ-ll (142400 )
ਐਨਸੀਐਲ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸੇਸ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਬਾਂਦਰਾ-ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਂਦਰਾ (ਈ)
ਮੁੰਬਈ - 400054
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 022-26591821, 26592331, 26590203
ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ-022-2919
ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ:- sachin[dot]singh[at]newindia[dot]co[dot]in

ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ Co.Ltd,
ਏ-102, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਭੱਟੜ ਟਾਵਰ, ਕੋਰਾ ਕੇਂਦਰ ਰੋਡ,
ਐਸ.ਵੀ. ਰੋਡ, ਬੋਰੀਵਲੀ (ਪੱਛਮ), ਮੁੰਬਈ-400092 ਤੋਂ ਬੰਦ।
ਈ-ਮੇਲ :-sangita[dot]kamble[at]newindia[dot]co[dot]in / mini[dot]unnikrishnan[at]newindia[dot]co[dot]in / sanika[dot]parab[at]newindia[dot]co[dot]in

ਦ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦਾ ਪਤਾ


ਕਲੇਮ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ,
5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਮੇਕਰ ਭਵਨ ਨੰਬਰ 1,
ਸਰ ਵਿਠਲਦਾਸ ਠਾਕਰਸੇ ਮਾਰਗ,
ਨਿਊ ਮਰੀਨ ਲਾਈਨਜ਼, ਮੁੰਬਈ - 400020

ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ:
1) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾਣੀ ਵਰਮਾ, ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: indrani[dot]varma[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 022 67575601, 022 22821934
2) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਈਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: Lakshmiiyer[dot]k[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 022 67575602
3) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਹਾਇਕ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: neeta[dot]prabhu[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 022 6757 5608

ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਈਰਗੋ ਜੀਆਈਸੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦਾ ਪਤਾ:-ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾਅਵੇ ਵਿਭਾਗ
ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਈਆਰਜੀਓ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ
6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਲੀਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ, ਅੰਧੇਰੀ-ਕੁਰਲਾ
ਰੋਡ, ਅੰਧੇਰੀ (ਪੂਰਬੀ) ਮੁੰਬਈ - 400 059
ਦਾਅਵਾ ਸੂਚਨਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ:
papayments[at]hdfcergo[dot]com
ਦਾਅਵਾ ਸਬੰਧਤ ਐਸਪੀਓਸੀ: ਸਮੀਤਾ ਡੈਸ਼


ਦਾ ਪਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ:-
30-09-2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ
ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ
ਡੀਓ - 261700, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, 14, ਜੇ. ਟਾਟਾ ਰੋਡ
ਰਾਇਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਚਰਚਗੇਟ, ਮੁੰਬਈ - 400 020।
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. 022-22021866/67/68, ਡਾਇਰੈਕਟ
022-2202018 ਫਾ. No.022-22021869
ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ:- VijayaC[dot]Mistry[at]nic[dot]co[dot]in/KavitaH[dot]Tilve[at]nic[dot]co[dot]in/RadhikaR[dot]Parab[at]nic[dot]co[dot]in

12-06-2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ
The ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ
ਪਨਵੇਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਫਿਸ (261500)
ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸਨੇਹ, ਪਲਾਟ ਨੰ. 75, ਸਵਾਮੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਮਾਰਗ,
ਪਨਵੇਲ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ – 410206
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: 261500[at]nic[dot]co[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 022-2745-3691, 022-2745-3772


ਨ।ਆਈ।ਆ।ਸੀ।ਲ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ
download
ਐਨਆਈਏ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ
download
ਨਿਕਲ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ
download
ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ
download
ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ
download