ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਿੰਨ ਬੀਮਾ ਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵਨ, ਆਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਠ ਬੀਮਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ

ਟੈਕਸ ਫਾਇਦਾ

ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਭ

ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬੀਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ("ਬੀਓਆਈ")ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ.CA0035 ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਟ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਟ ਬੈਂਕ ਕੇਵਲ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀਓਆਈ (ਬੀਓਆਈ) ਗਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: ਬੇਦਾਅਵਾ & ਡਿਸ-ੈਕਸ਼ਨ


* ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ("ਬੀਓਆਈ")ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ.CA0035 ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਟ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਟ ਬੈਂਕ ਕੇਵਲ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀਓਆਈ (ਬੀਓਆਈ) ਗਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: ਬੇਦਾਅਵਾ & ਡਿਸ-ੈਕਸ਼ਨ


* ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ