ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ/ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼


ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ/ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ

ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਚੈੱਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਡਰਾਅ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਚੈੱਕ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।