ਐਫਸੀਐਨਆਰ (ਬੀ) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਨ


  • ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਵਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ/ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ.
  • ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੈਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
  • ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਐਨਆਰਓ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰੁਪਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
  • ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਫਲੈਟ/ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ.
  • ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ/ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੱਤ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ/ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਹੈ
  • ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.


* ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ