ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੇਰਵੇ


ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਟਿੱਪਣੀ
1 01.01.2005 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਈਆਂ ਘਰੇਲੂ ਰੁਪਿਆ ਮਿਆਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ
2 01.04.2005 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ। ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ
3 01.12.2008 ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਰੁਪਿਆ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ
4 27.06.2011 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਰੁਪਿਆ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 27.06.2011 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ/ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ
5 21.03.2012 ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਰੁਪਿਆ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ
6 09.02.2015 ਐਨ.ਆਰ.ਈ. ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ:-
ਐਨ.ਆਰ.ਈ. ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ-

ਜੇ ਐਨ.ਆਰ.ਈ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਰਿਪੱਕਤਾ (ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ) ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਦੇਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
09.02.2015
ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ /ਨਵੀਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਲਈ 1% ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ> 1 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਨਆਰਈ ਟੀਡੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ 1% ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਐਫ. 7/10/1998। ਇਸ ਨੂੰ 09.02.2015.
09.02.2015 ਤੋਂ 31.03.2016.
ਐਨਆਰਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਲ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਆਜ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਅਵਧੀ ਤੱਕ ਜਿਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

7 01.04.2016 01.04.2016 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਘਰੇਲੂ, ਐਨਆਰਓ ਅਤੇ ਐਨਆਰਈ ਰੁਪਿਆ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਐਨਆਰਓ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ -
ਨਿਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ - 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਢਵਾਏ ਗਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ @0.50% - 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ< 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਐਨਆਰਈ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ -
ਲਈ ਲਾਗੂ ਐਨਆਰਈ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਜ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ.
ਨਿਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ - 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ @1.00% - 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ