ਹਰਾ ਪਿੰਨ


ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਿੰਨ (ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪਿਨ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਗ੍ਰੀਨ ਪਿੰਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

 • ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡੈਬਿਟ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਪਿੰਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪਿੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਕਦਮ 1 - ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪਾਓ ਅਤੇ ਹਟਾਓ.
 • ਕਦਮ 2 - ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.
 • ਕਦਮ 3 - ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.
  “ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰੋ”
  “(ਭੁੱਲ ਜਾਓ/ਪਿੰਨ ਬਣਾਓ) ਗ੍ਰੀਨ ਪਿੰਨ”
  ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ “(ਭੁੱਲ ਜਾਓ/ਪਿੰਨ ਬਣਾਓ) ਗ੍ਰੀਨ ਪਿੰਨ” ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.
 • ਕਦਮ 4 - ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.
  “ਓਟੀਪੀ ਤਿਆਰ

  ਕਰੋ” “ਓਟੀਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ” ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ “ਓਟੀਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ” ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ 6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਓਟੀਪੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਓਟੀਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ,
 • ਕਦਮ 5 - ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਹਟਾਓ.
 • ਕਦਮ 6 - ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 • ਕਦਮ 7 - ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.
  “ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰੋ”
  “(ਭੁੱਲ ਜਾਓ/ਪਿੰਨ ਬਣਾਓ) ਗ੍ਰੀਨ ਪਿੰਨ”
  ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ “(ਭੁੱਲ ਜਾਓ/ਪਿੰਨ ਬਣਾਓ) ਗ੍ਰੀਨ ਪਿੰਨ” ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.
 • ਕਦਮ 8 - ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.
  ”ਓਟੀਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ”

  ਕਰੋ” “ਓਟੀਪੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ” ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ “ਓਟੀਪੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ” ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ. “ਆਪਣਾ ਓਟੀਪੀ ਵੈਲਯੂ ਦਰਜ ਕਰੋ” ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ 6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਓਟੀਪੀ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਦਬਾਓ.
 • ਕਦਮ 9 - ਅਗਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ - “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪਿੰਨਦਾਖਲ ਕਰੋ”
  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 4 ਅੰਕ ਦਾਖਲ ਕਰੋ
 • ਕਦਮ 10 - ਅਗਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ - “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪਿੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ”
  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ 4 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ.
  ਅਗਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ- “ਪਿੰਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਦਲਿਆ / ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ

 • ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਏਟੀਐਮ ਵਿਖੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਸੈਟ/ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.
 • ਗਰਮ ਸੂਚੀਬੱਧ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ “ਗ੍ਰੀਨ ਪਿੰਨ” ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.
 • “ਗ੍ਰੀਨ ਪਿੰਨ” ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ, ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ 3 ਗਲਤ ਪਿੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਫਲ ਪਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ /ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਕਾਰਡ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.
 • “ਗ੍ਰੀਨ ਪਿੰਨ” ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.