ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾಲನೆ ಸೇವೆಗಳು


ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಸ್ಟಡಿ ಸೇವೆಗಳು

  • ಬಿಒಐ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಠೇವಣಿ ಲಾಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಸ್ಟಡಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಂಜಸವಾದ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.