ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ


ಸೇವೆಯ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶುಲ್ಕಗಳು 01.04.2024 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶುಲ್ಕಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು Download Download
ರೀಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಂಗಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು Download Download
ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು Download
ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳು Download
ಎಂಎಸ್ ಎಂಇ ಮುಂಗಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು Download Download
ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಂಗಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು Download Download
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು Download Download
ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು Download