ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ  • ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪಾವತಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ, Please click for details…
  • ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಇ-ಪಾವತಿ Please click for details…
  • ಪರೋಕ್ಷ (ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆ) ತೆರಿಗೆಯ ಇ-ಪಾವತಿ Please click for details…