• ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಖಜಾನೆ.
  • ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು.
  • ಹಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ.
  • ಎಲ್ಲಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರದ ಮಾನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳು.
  • ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ.
  • ಎಎಲ್ಸಿಒ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಂಡವಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವುದು.