ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ


ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ :

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਐਸ.ਬੀ. ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐੱਸਬੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਈ, ਅਗਸਤ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਐੱਸਬੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1/- ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਸ.ਬੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ/ਸੋਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ

ਐਸ.ਬੀ ਬੈਲੇਂਸ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ (ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਐਫ. 01.05.2022)
₹ 1.00 ਲੱਖ ਤੱਕ 2.75
₹ 1.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 2.90