ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ

ਆਈਆਰਏਸੀਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਹਿਤ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ


ਏਥੇ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸੂਚੀ