ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ


ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ)। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਕਰੇਗਾ -

 • ਗਾਹਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੋ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਅਤੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ / ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਟਾਈ-ਅੱਪ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ

  ਏ . ਗਾਹਕ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ
  ਬੀ. ਖੁਲਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ / ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
  ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ
  ਡੀ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
  ਈ. ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
 • ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ;
 • ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ, 2010 (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਸਟਮਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।