ਆਰਐਸਈਟੀਆਈ ਵਰਧਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਈਟੀਆਈ ਚੰਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ