ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ


ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚੇ 01.04.2024 ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ
ਜਨਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ Download Download
ਪ੍ਰਚੂਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਖ਼ਰਚੇ Download Download
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਖ਼ਰਚੇ Download
ਪ੍ਰਚੂਨ ਲੋਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ Download
ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ Download Download
ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਡਵਾਂਸਜ਼ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ Download Download
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ Download Download
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ Download