ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ  • ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ,Please click for details…
  • ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ Please click for details…
  • ਅਸਿੱਧੇ (ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ) ਟੈਕਸ ਦਾ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ Please click for details…