ਚੌਕਸ ਰਹੋ! ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ! ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ। 'ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈਕਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ www.cybercrime.gov.in ਕਰੋ ਜਾਂ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਿੰਗ


ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ:

 • ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ।
 • ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800 103 1906 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋhttps://bankofindia.co.in > ਸਾਨੂੰ > ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲੱਭੋ।
 • ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ – https://cybercrime.gov.inਜਾਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ –https://cybercrime.gov.in.
 • ਏਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਓ।


ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ:

 • ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ:

 • ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ।
 • ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800 103 1906 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋhttps://bankofindia.co.in > ਸਾਨੂੰ > ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲੱਭੋ।
 • ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ – https://cybercrime.gov.inਜਾਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ –https://cybercrime.gov.in.
 • ਏਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਓ।


ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ:

 • ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ/ਆਧਾਰ (ਯੂ ਆਈ ਡੀ) ਨੂੰ ਲਾਕ/ਅਨਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ:

 • ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ।
 • ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800 103 1906 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋhttps://bankofindia.co.in > ਸਾਨੂੰ > ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲੱਭੋ।
 • ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ – https://cybercrime.gov.inਜਾਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ –https://cybercrime.gov.in.
 • ਏਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਓ।


ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ:

 • ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ:

 • ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ।
 • ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800 103 1906 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋhttps://bankofindia.co.in > ਸਾਨੂੰ > ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲੱਭੋ।
 • ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ – https://cybercrime.gov.inਜਾਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ –https://cybercrime.gov.in.
 • ਏਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਓ।


ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ:

 • ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ:

 • ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ।
 • ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800 103 1906 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋhttps://bankofindia.co.in > ਸਾਨੂੰ > ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲੱਭੋ।
 • ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ – https://cybercrime.gov.inਜਾਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ –https://cybercrime.gov.in.
 • ਏਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਓ।


ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ:

 • ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ -

 • ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ
  ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ IVRS 18004251112 ਜਾਂ 022-40429127 (ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਯੋਗ) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ 16 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੌਟਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ
  ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 1800220088 ਜਾਂ 022-4042-6005/6006 (ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਯੋਗ) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ 16 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੌਟਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ
  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲੋ।
 • ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ
  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਡੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
 • ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.
  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 8800501128 or 8130036631 ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਯੂਪੀਆਈ ਬਲੌਕ ਕਰੋ < ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ >

ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 • ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ- ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ।
 • ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ- ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਸੀਵੀਵੀ ਅਤੇ ਪਿੰਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ/ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ।


ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ

ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ USB ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣਾ)।

 • ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲੇ

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਸਪੂਫਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅਸਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਹੋਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ-
 • ਟੈਬ ਨਬਿੰਗ- ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਫਿਲਟਰ ਚੋਰੀ - ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਿਲਟਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਵਿਸ਼ਿੰਗ - ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਆਈਪੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਰ-ਆਈਡੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ।

ਮਾਲਵੇਅਰ

ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ USB ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣਾ)।

 • ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲੇ

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਸਪੂਫਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅਸਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਹੋਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ-
 • ਟੈਬ ਨਬਿੰਗ- ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਫਿਲਟਰ ਚੋਰੀ - ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਿਲਟਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਵਿਸ਼ਿੰਗ - ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਆਈਪੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਰ-ਆਈਡੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ।

ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ

ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ USB ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣਾ)।

 • ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲੇ

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਸਪੂਫਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅਸਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਹੋਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ-
 • ਟੈਬ ਨਬਿੰਗ- ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਫਿਲਟਰ ਚੋਰੀ - ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਿਲਟਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਵਿਸ਼ਿੰਗ - ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਆਈਪੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਰ-ਆਈਡੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ।

ਸਪੂਫਿੰਗ

ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ USB ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣਾ)।

 • ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲੇ

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਸਪੂਫਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅਸਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਹੋਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ-
 • ਟੈਬ ਨਬਿੰਗ- ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਫਿਲਟਰ ਚੋਰੀ - ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਿਲਟਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਵਿਸ਼ਿੰਗ - ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਆਈਪੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਰ-ਆਈਡੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ।

ਮੋਬਾਇਲ ਧੋਖੇ

ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ USB ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣਾ)।

 • ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲੇ

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਸਪੂਫਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅਸਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਹੋਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ-
 • ਟੈਬ ਨਬਿੰਗ- ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਫਿਲਟਰ ਚੋਰੀ - ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਿਲਟਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਵਿਸ਼ਿੰਗ - ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਆਈਪੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਰ-ਆਈਡੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ।

ਜੂਸ ਜੈਕਿੰਗ

ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ USB ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣਾ)।

 • ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲੇ

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਸਪੂਫਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅਸਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਹੋਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ-
 • ਟੈਬ ਨਬਿੰਗ- ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਫਿਲਟਰ ਚੋਰੀ - ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਿਲਟਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਵਿਸ਼ਿੰਗ - ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਆਈਪੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਰ-ਆਈਡੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ।

ਕਾਰਡ ਸਕਿਮਿੰਗ

ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ USB ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣਾ)।

 • ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲੇ

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਸਪੂਫਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅਸਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਹੋਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ-
 • ਟੈਬ ਨਬਿੰਗ- ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਫਿਲਟਰ ਚੋਰੀ - ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਿਲਟਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਵਿਸ਼ਿੰਗ - ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਆਈਪੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਰ-ਆਈਡੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ।

ਪੈਸਾ ਖੱਚਰ

ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ USB ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣਾ)।

 • ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲੇ

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਸਪੂਫਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅਸਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਹੋਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ-
 • ਟੈਬ ਨਬਿੰਗ- ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਫਿਲਟਰ ਚੋਰੀ - ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਿਲਟਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਵਿਸ਼ਿੰਗ - ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਆਈਪੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਰ-ਆਈਡੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ।

ਸਿਮ ਸਵੈਪਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ USB ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣਾ)।

 • ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲੇ

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਸਪੂਫਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅਸਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਹੋਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ-
 • ਟੈਬ ਨਬਿੰਗ- ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਫਿਲਟਰ ਚੋਰੀ - ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਿਲਟਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਵਿਸ਼ਿੰਗ - ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਆਈਪੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਰ-ਆਈਡੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ।

ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ USB ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣਾ)।

 • ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲੇ

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਸਪੂਫਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅਸਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਹੋਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ-
 • ਟੈਬ ਨਬਿੰਗ- ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਫਿਲਟਰ ਚੋਰੀ - ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਿਲਟਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਵਿਸ਼ਿੰਗ - ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਆਈਪੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਰ-ਆਈਡੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • BEWARE KYC EXPIRY FRAUD

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ।

ਮਾਲਵੇਅਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ, ਸਪਾਈ ਵੇਅਰ, ਵਰਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਬਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵੇਅਰ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਧੀਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
 • ਗਲਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਵੱਈਆ
 • ਨਾ- ਬੁੱਝਿਆ ਡਾਟਾ ਘਾਟਾ
 • ਅਕਸਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਪਾਈਰੇਟਡ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਾਈਰੇਟਡ/ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਈਮੇਲ ਸਪੂਫਿੰਗ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ/ਅਟੈਚਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।

ਅਗਿਆਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਲਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ, ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਯੂਐਸਬੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਜੂਸ ਜੈਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਡ ਸਕਿਮਰ ਨਾਮਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਲੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਟੀਐਮ, ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Victims of Money Mule are used by fraudsters to transfer illegally obtained money through victim's Account. You should not receive money in your account from unknown sources. If money is received in your account accidently, you should inform your Bank and any reversal should be initiated by The Bank crediting money in your account. You should not return money directly to the person who claims to have accidently deposited in your account, instead "the person" contact his own bank.

ਸਿਮ ਸਵੈਪਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ


ਬੀਓਆਈ ਸਾਈਬਰ ਸਟਾਰ
ਏਟੀਐਮ/ਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜਨਰਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਈ-ਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ

Don'ts

 • ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਨ ਨਾ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਨ ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ ਜਾਂ ਪਰਸ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖੋ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਨ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਦਿਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ.
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ, ਪਾਸਵਰਡ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਪਿੰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ/ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਸ਼ਿੰਗ/ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ.

Do's

 • ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟਰਿੱਪ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ.
 • ਆਪਣੇ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਯਾਦ (ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ) ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ.
 • ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਐਸਐਮਐਸ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ.
 • ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਟੈਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ “ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ”.
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਟੀਐਮ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • “ਮੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੇ ਦੀ ਸਰਫਿੰਗ” ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ. ਪਿੰਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਪੈਡ ਨੂੰ ਢੱਕਣੱਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ieldਾਲੋ.
 • ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ 'ਵੈਲਕਮ ਸਕ੍ਰੀਨ' ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
 • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੀਓਐਸ (ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ) ਤੇ ਸਵਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੰਬਕੀ ਪੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ.
 • ਏਟੀਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਧੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ/ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਪਕਰਣ ਮਿਲਿਆ.

 • ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਡੈਸਕਟਾਪ/ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ.
 • ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਸਿਸਟਮ/ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੈਫੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ.
 • ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬ ਬਰਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਯੂਆਰਐੱਲ www.bankofindia.co.in ਟਾਈਪ ਕਰੋ.
 • ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ\ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ.
 • ਆਪਣੇ ਲੌਗਇਨ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.
 • ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਰਟੋਕਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.
 • ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਤਾ” ਅਤੇ “ਪੈਡਲੌਕ” ਬਟਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

 • ਸਿਰਫ ਜਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ.
 • ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਐਪਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਹੈ.
 • ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.
 • ਪਿੰਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ.
 • ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿੰਨ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ.
 • ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਬਲਿ ਬਲੂਟੁੱਥ ਟੁੱਥ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰੋ.
 • ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿਓ.

 • Enter UPI PIN only to deduct money from your account. UPI PIN is NOT required for receiving money.
 • Check the receiver’s name on verifying the UPI ID. Do NOT pay without verification.
 • Use UPI PIN only on the app’s UPI PIN page. Do NOT share UPI PIN anywhere else
 • Scan QR ONLY for making payment and NOT for receiving money.
 • Do not download any screen sharing or SMS forwarding apps when asked upon by any unknown person and without understanding its utility.

ਡੈਸਕਟਾਪ/ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ

 • ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
 • ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
 • ਆਉਟ ਮਿਤੀ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.
 • ਡਿਫੌਲਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖਾਤਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • ਵਿੰਡੋਜ਼ ਫਾਇਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੈਸਕਟਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
 • ਤਹਿ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ.

ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ

 • ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਪੈਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ.
 • ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰੋ ਜੋ ਬ੍ਰਾ inਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਨਬਿਲਟ ਹਨ.

 • ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.
 • ਸਪੈਮ ਲਈ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਐਂਟੀ-ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.
 • ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ.
 • ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ.
 • ਅਣਜਾਣ/ਸ਼ੱਕ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ. ਅਜਿਹੇ ਮੇਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੋ.
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰੋ.
 • ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਫਿਲਟਰ ਐਡ-ਓਨ/ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • ਮਲਟੀਪਲ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 • Never share your Card Details, CVV number, Card PIN, Internet /Mobile Banking/UPI Credentials and Transaction OTPs with anyone.
 • Do no write / store confidential information like Passwords /PINs anywhere. Always remember banking passwords.
 • Keep difficult to guess passwords and avoid using personal information such as birthdate, anniversary date, family members name etc. in passwords.
 • Do not use dictionary words, alphabet sequence, a number sequence or a keyboard sequence in passwords
 • Passwords must include uppercase, lowercase, numbers and special character.
 • Passwords must be at least 8-15 alphanumeric characters long.
 • Do not use same password for all accounts. Keep unique passwords to the extent possible.
 • Passwords must be changed regularly.
 • Change your banking account passwords immediately if you suspect that, it has been compromised.
 • Avoid Banking transactions using any unsecured public network like Cyber Café, Public Wi-Fi etc.