ആരാണ് നോൺ-റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ (ന്രി)?

<ബി> നോൺ റസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ അർത്ഥം:
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഇന്ത്യൻ പൗരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ വ്യക്തിയോ, അതായത്.

  • ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് താമസിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ തൊഴിലിനോ ബിസിനസ്സിനോ തൊഴിലിനോ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനോ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ.
  • വിദേശ സർക്കാരുകൾ, സർക്കാർ ഏജൻസികൾ അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ (യുഎൻഒ), ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് (ഐഎംഎഫ്), ലോക ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര / ബഹുരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളുമായി അസൈൻമെന്റുകളിൽ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ.
  • കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളിലെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിദേശ ഗവണ്മെന്റ് ഏജന്സികളുമായും സംഘടനകളുമായും ചേര്ന്ന് നിയമിക്കുകയോ വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യന് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മിഷനുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സ്വന്തം ഓഫീസുകളില് നിയമിക്കുകയോ ചെയ്തു.
  • പഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇപ്പോൾ നോൺ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യക്കാരായി (എൻആർഐ) കണക്കാക്കുകയും ഫെമയ്ക്ക് കീഴിൽ എൻആർഐകൾക്ക് ലഭ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾക്കും അർഹത നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആരാണ് പിയോ?
ബംഗ്ലാദേശ് അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒഴികെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ പൗരനായ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഒരു വ്യക്തി:

  • അവൾ / അവൻ ഏത് സമയത്തും ഇന്ത്യൻ പാസ് പോർട്ട് കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ
  • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ 1955 ലെ പൗരത്വ നിയമം (1955 ലെ 57) പ്രകാരം അവൻ / അവളുടെ / അവളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ / മുത്തശ്ശിമാരിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരുന്നു.
  • ഈ വ്യക്തി ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ ജീവിതപങ്കാളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപവകുപ്പ് (i) അല്ലെങ്കിൽ (ii) ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്

ആരാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്?
മടങ്ങിയെത്തുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അതായത് മുമ്പ് പ്രവാസികളായിരുന്നവരും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരതാമസത്തിനായി മടങ്ങുന്നവരുമായ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് റെസിഡന്റ് ഫോറിൻ കറൻസി (ആർഎഫ്സി) അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനും കൈവശം വയ്ക്കാനും പരിപാലിക്കാനും അനുവാദമുണ്ട്.