സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്

സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

പലിശ വരുമാനത്തോടൊപ്പം ലിക്വിഡ് പണത്തിന്റെ സുരക്ഷ

മത്സര പലിശ നിരക്കുകൾ

തടസ്സരഹിതമായ ബാങ്കിംഗ്

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെലവുകൾ ഇല്ല

ഇതര ഡെലിവറി ചാനലുകൾ ലഭ്യമാണ്