ചെക്കുകളുടെ ശേഖരണം


ചെക്കുകളുടെ ശേഖരണം

യുഎസ് ഡോളർ / ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ പൗണ്ട് / യൂറോ / ജാപ്പനീസ് യെൻ / ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ / കനേഡിയൻ ഡോളർ മുതലായ വിദേശ കറൻസികളിൽ ഒരു കാഷ്യർ ചെക്ക് / ഔദ്യോഗിക ചെക്ക്. വിദേശത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പണം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പണം കൈമാറുന്നതിനുള്ള പണമടയ്ക്കൽ മാർഗമായും ഉപയോഗിക്കാം.