സ്റ്റാർ റിവാർഡുകൾ


സ്റ്റാർ പോയിന്റുകൾ എങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കാം?

 • ഉപഭോക്താവിന് റിവാർഡ് പോയിന്റുകൾ 2 വഴികളിൽ റിഡീം
  ചെയ്യാൻ കഴിയും: 1. ബിഒഐ മൊബൈൽ ഒമ്നി നിയോ ബാങ്ക് അപ്ലിക്കേഷനിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
  അപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്റെ പ്രൊഫൈൽ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുക - > മൈ റിവാർഡുകൾ
  2.ബി.ഒ.ഐ സ്റ്റാർ റിവാർഡ്സ് പ്രോഗ്രാം വെബ് സൈറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ - ബോയി സ്റ്റാർ റിവാർഡ്സ്.
  ആദ്യമായി ഉപയോക്താവിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് പ്രോഗ്രാമിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അടുത്ത തവണ സൈൻ ഇൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക, ലോഗിൻ ചെയ്ത് റിഡീം ചെയ്യുക.
 • ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും എയർലൈൻ ടിക്കറ്റുകൾ പോലുള്ള ചരക്കുകളുടെയും വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലഭിക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം | ബസ് ടിക്കറ്റ് | സിനിമാ ടിക്കറ്റുകൾ | വ്യാപാരം | ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറുകൾ | മൊബൈൽ & ഡിടിഎച്ച് റീചാർജ്.
 • ബാങ്കിന്റെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നിവ റിഡീം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 100 പോയിന്റ് പരിധി കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ട്
 • മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇടപാടുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് പേയ്മെന്റുകൾ, നികുതി / ചലാൻ / പിഴകൾക്കായി കേന്ദ്ര / സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കുള്ള പേയ്മെന്റുകൾ, ഷോൾ കോളേജ് ഫീസ് പേയ്മെന്റുകൾ, ബിഒഐ കെസിസി കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ഇടപാട്, റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ പേയ്മെന്റുകൾ, വാലറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇടപാടുകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിത വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • പോയിന്റുകൾ സമാഹരിച്ച് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ (സമാഹരിച്ച മാസം ഒഴികെ 36 മാസം) വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡീം ചെയ്യാത്ത പോയിന്റുകൾ 36 മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കാലഹരണപ്പെടും.
 • ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഉള്ള ഒരു ഉപഭോക്താവിന് സാധാരണ ഉപഭോക്തൃ ഐഡി അല്ലെങ്കിൽ സിഐഎഫിന് കീഴിൽ പ്രതിമാസം പരമാവധി 10,000 പോയിന്റുകൾ സമാഹരിക്കാൻ കഴിയും.
കാർഡ് തരം സ്ലാബുകൾ പ്രതിമാസം ചെലവഴിച്ച തുക പ്രതിമാസം ചെലവഴിക്കുന്ന 100/- രൂപയ്ക്ക് പോയിന്റുകൾ
ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സ്ലാബ് 1 5,000/- രൂപ വരെ 1 പോയിന്റ്
ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സ്ലാബ് 2 5,001 രൂപ മുതൽ 10,000 രൂപ വരെ 1.5 പോയിന്റ്
ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സ്ലാബ് 3 10,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 2 പോയിന്റ്
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്ലാബ് 1 സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിഭാഗം 2 പോയിന്റ്
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്ലാബ് 2 ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭാഗം 3 പോയിന്റ്