സ്വയം സഹായ സംഘം (എസ്എച്ച്ജി)


 • ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്ക്
 • 10.00 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകൾക്ക് മാർജിൻ ഇല്ല
 • 20.00 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകൾക്ക് ഈടിന് ജാമ്യമില്ല
 • മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യം എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കൽ
 • ഇല്ല സേവന നിരക്ക് 20.00 ലക്ഷം രൂപ വരെ.

ടി എ ടി

160000/- വരെ 160000/- രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ
7 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ 14 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ

* അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച തീയതി മുതൽ ടി എ ടി കണക്കാക്കും (എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർണ്ണം)

ധനകാര്യത്തിന്റെ അളവ്

എസ്എച്ച്ജി യുടെ കോർപ്പസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി കുറഞ്ഞത് 1.50 ലക്ഷം രൂപ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
ദയവായി 7669021290 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് 'SHG' എന്ന് എസ്എംഎസ് അയക്കുക
8010968370 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ നൽകുക


*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക


സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റൽ, ഉയർന്ന ചെലവിലുള്ള കടം നൽകൽ, വീടിന്റെ നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ടോയ്ലറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം,എസ്എച്ച്ജി കൾക്കുള്ളിലെ വ്യക്തിഗത അംഗങ്ങൾ സുസ്ഥിര ഉപജീവന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി അംഗങ്ങൾ വായ്പ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എസ്എച്ച്ജി കൾ ആരംഭിച്ച ഏതെങ്കിലും സാധാരണ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനോ ബിസിനസ്സിനോ ധനസഹായം നൽകുന്നതിന്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
ദയവായി 7669021290 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് 'SHG' എന്ന് എസ്എംഎസ് അയക്കുക
8010968370 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ നൽകുക


*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക


 • എസ്എച്ച്ജി കളിൽ കുറഞ്ഞത് 10 ,പരമാവധി 20 അംഗങ്ങളെ അനുവദനീയമാണ്.(ദുർഘട പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും വികലാംഗരുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും വിദൂര ആദിവാസി മേഖലകളിൽ രൂപീകരിച്ച ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും കുറഞ്ഞത് 5 അംഗങ്ങൾ)
 • ഷ്ഗ് കളുടെ അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകൾ പ്രകാരം എസ്‌എച്ച്‌ജികൾ കുറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ 6 മാസമെങ്കിലും സജീവമായ നിലയിലായിരിക്കണം, എസ്/ബി അക്കൗണ്ട് തുറന്ന തീയതി മുതലല്ല.
 • സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ 'പഞ്ചസൂത്രങ്ങൾ' പരിശീലിക്കണം, അതായത് പതിവ് യോഗങ്ങൾ; പതിവ് സമ്പാദ്യം; പതിവ് ഇന്റർ ലോണിംഗ്; സമയബന്ധിതമായ തിരിച്ചടവ്; കൂടാതെ കാലികമായ അക്കൗണ്ടുകളുടെ പുസ്തകങ്ങളും;
 • നബാർഡ്/എൻ.ആർ.എൽ.എം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രേഡിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് യോഗ്യത. എസ്എച്ച്ജി കളുടെ ഫെഡറേഷനുകൾ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ, ബാങ്കുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഫെഡറേഷനുകൾക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് വ്യായാമം ചെയ്യാം.
 • നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ ഷ്ഗ് കൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും കുറഞ്ഞത് 3 മാസത്തേക്ക് സജീവമായി തുടരുകയും ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റിന് അർഹതയുണ്ട്.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം

 • ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ കെ.വൈ.സി രേഖകൾ (ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫും വിലാസ തെളിവും).
 • പ്രവർത്തനക്ഷമമായ എസ്എച്ച്ജി സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്
 • ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്, ഡിഫോൾട്ട് രേഖപ്പെടുത്താതെ നിലവിലുള്ള ലോൺ അക്കൗണ്ടിലെ തൃപ്തികരമായ ഇടപാടുകൾ.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
ദയവായി 7669021290 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് 'SHG' എന്ന് എസ്എംഎസ് അയക്കുക
8010968370 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ നൽകുക


*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക