ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്

ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

നിലവില് ലൈഫ്, ജനറല് , ഹെല് ത്ത് എന്നീ മൂന്ന് ഇന് ഷുറന് സ് വിഭാഗങ്ങളിലായി എട്ട് ഇന് ഷുറന് സ് പങ്കാളികളുമായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്.

സുരക്ഷ

സുരക്ഷ

പ്രീമിയം

പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്ന ആവൃത്തികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി

നികുതി ആനുകൂല്യം

സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരമുള്ള നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ

ഇൻഷുറൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പരിരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുക

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി & ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐആർഡഎഐ) നൽകുന് ഐആർഡഎഐ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നമ്പർ സിഎ0035 ഉള്ള ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കോർപ്പറേറ്റ് ഏജന്റാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ("ബിഒഐ"). രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കോർപ്പറേറ്റ് ഏജന്റ് ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരനായി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അത് അപകടസാധ്യതയ്ക്ക് അണ്ടർറൈറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഇൻഷുററായി പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അത്തരം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ / സേവനങ്ങളിലെ ഏതൊരു നിക്ഷേപവും നിക്ഷേപകനും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും തമ്മിൽ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കും. ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ബിഒഐ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം പൂർണ്ണമായും സ്വമേധയാ ഉള്ളതാണ്, അത് ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും സൗകര്യം നേടുന്നതുമായി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
വായിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക: Disclaimer & വെളിപ്പെടുത്തൽ


*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി & ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐആർഡഎഐ) നൽകുന് ഐആർഡഎഐ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നമ്പർ സിഎ0035 ഉള്ള ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കോർപ്പറേറ്റ് ഏജന്റാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ("ബിഒഐ"). രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കോർപ്പറേറ്റ് ഏജന്റ് ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരനായി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അത് അപകടസാധ്യതയ്ക്ക് അണ്ടർറൈറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഇൻഷുററായി പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അത്തരം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ / സേവനങ്ങളിലെ ഏതൊരു നിക്ഷേപവും നിക്ഷേപകനും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും തമ്മിൽ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കും. ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ബിഒഐ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം പൂർണ്ണമായും സ്വമേധയാ ഉള്ളതാണ്, അത് ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും സൗകര്യം നേടുന്നതുമായി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
വായിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക: Disclaimer & വെളിപ്പെടുത്തൽ


*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക