പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ (പി.ഒ.എസ്) ടെർമിനൽ

ഡെബിറ്റ് / ക്രെഡിറ്റ് / പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യുആർ സ്കാനിംഗ് വഴി ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് പേയ്മെന്റ് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു വ്യാപാരിയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാഷ് രജിസ്റ്റർ പോലെയാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ (പിഒഎസ്) ടെർമിനൽ. ബിസിനസ്സ് സുഗമമാക്കുന്നതിനും വേഗത്തിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനും സ്ക്രീൻ, സ്കാനർ, പ്രിന്റർ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.


 • Quick Deployment of POS Machine at Merchant Location
 • Safe and Secure Payment
 • Zero Installation charges
 • Zero rental facility for high-value customers
 • Deviation in MDR for deserving customers
 • Merchant transaction credit on T+1 basis including holidays
 • Daily POS transaction statement is directly sent to registered E-mail ID
 • Providing services to Pan India
 • No hidden costs

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മർച്ചന്റ് സൊല്യൂഷനുകൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം
ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മർച്ചന്റ് അക്വയറിംഗ് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന്, വ്യാപാരിക്ക് അടുത്തുള്ള ബിഒഐ ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കാം.


 • Acceptance of Visa, MasterCard, Rupay Card
 • NFC-enabled terminals facilitating fast payment
 • Providing Mobile Application for Real-time transaction monitoring
 • Acceptance of International Card
 • EMI Facility available
 • Customized POS Solution
 • Dynamic QR Code facility available
 • Cash @ POS facility available


All business entities typically engage in retail sales, hospitality services or other customer-facing transaction having valid proof of business (Business establishment Registration), address proof, photo identity proof of the proprietor/partner/key promoters etc.


 • Merchant's KYC document
 • Merchant's PAN card
 • Business Registration/EstabIishment Certificate
 • Business Address Proof
 • Any other documents as per Bank's requirement


Merchant Discount Rate (MDR) or Merchant Discount Rate, is a fee paid by the merchant to its bank for accepting payments via debit card, credit card, Pre-Paid cards and QR code. This is typically calculated as a percentage of the transaction value undertaken through the cards or QR code. Bank decides MDR charges based on category of merchant as per government and RBI guidelines


 • Android POS (Version 5): Wireless Android Terminals supporting 4G/3G/2G, Bluetooth, 5-inch full touch HD Screen, accepts virtual cards, Bharat QR, UPI, Aadhar Pay etc.
 • GPRS(Desktop): SIM Based GPRS terminals with charge slip (Printing of Charge Slip)
 • GPRS(HandheId): SIM Based GPRS terminals with charge slip (Printing of Charge Slip)
 • GPRS (with e-Charge Slip): SIM Based GPRS terminals with e-charge slip (Non - Printing of Charge Slip) (e-charge slip is sent on customer's mobile through SMS)

For More Details, Please Contact Your nearest BOI Branch with the following Documents: Identity proof, Address proof, Business Establishment proof