ലോൺ/സെക്യൂരിറ്റികൾക്കെതിരായ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ്


  • ലോണുകൾ/ഓവർഡ്രാഫ്റ്റുകൾ റീപാട്രിയബിൾ അല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ ലഭ്യമാകും.
  • ആർബിഐ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനോ, റീ-ലെൻഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഊഹക്കച്ചവട ആവശ്യങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക / തോട്ടം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സിലെ നിക്ഷേപത്തിനോ ഒഴികെയുള്ള വായ്പകൾ ലഭ്യമാക്കും.
  • ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ ക്രമീകരണം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് നിന്നുള്ള പുതിയ ഇൻവാർഡ് റെമിറ്റൻസുകൾ വഴിയോ തിരിച്ചടവ് നടത്തണം.
  • കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ എൻ.ആർ.ഒ അക്കൗണ്ടിലെ പ്രാദേശിക രൂപ വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നും വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാനും കഴിയും.
  • റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രസക്തമായ റെഗുലേഷനുകളുടെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി, സ്വന്തം പാർപ്പിട ഉപയോഗത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ്/വീട് സ്വന്തമാക്കുന്നതിന്.
  • നിലവിലുള്ള RBI മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, സാധാരണ മാർജിൻ ആവശ്യകതകൾക്ക് വിധേയമായി യാതൊരു പരിധിയും കൂടാതെ നിക്ഷേപകന് / മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് രൂപ വായ്പ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.
  • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക