ആധാർ സേവാ കേന്ദ്രം


ആധാർ സേവാ കേന്ദ്രം (ആധാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ)

2016 സെപ്റ്റംബർ 12-ലെ UIDAI ഗസറ്റ് നമ്പർ 13012/64/2016/ലീഗൽ/UIDAI (2016 നമ്പർ 1) (എൻറോൾമെന്റ്, അപ്‌ഡേറ്റ് റെഗുലേഷൻസ്) പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള അതിന്റെ നിയുക്ത ശാഖകളിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് & അപ്‌ഡേറ്റ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ചു. .

 • ഇനിപ്പറയുന്ന യുഐഡിഎഐ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് വഴി താമസക്കാർക്ക് ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് സെന്ററുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx

യുഐഡിഎഐ കോൺടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ

 • വെബ്സൈറ്റ്: www.uidai.gov.in
 • ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ: 1947
 • ഇ-മെയില് : help@uidai.gov.in

ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ ആധാർ സേവാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ (ചോദിക്കുക) പട്ടിക

 • വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വാതിൽപ്പടി ബാങ്കിംഗ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചിന്റെ വിപുലീകൃത ഭുജമാണ് ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടന്റ് ഏജന്റ്.
 • ഞങ്ങളുടെ ബി.സി ഔട്ട് ലെറ്റുകളിൽ ലഭ്യമായ സേവനങ്ങൾ: ബി.സി ഔട്ട് ലെറ്റുകളുടെ സ്ഥാനം. സർക്കാർ നൽകുന്ന ജൻ ധൻ ദർശക് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് ബിസി ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ കണ്ടെത്താം, പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ്.


 • താമസക്കാർ ആധാർ എൻറോൾമെന്റുകൾക്കായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ യഥാർത്ഥ പകർപ്പുകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ഈ യഥാർത്ഥ പകർപ്പുകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് എൻറോൾമെന്റുകൾക്ക് ശേഷം താമസക്കാർക്ക് തിരികെ കൈമാറും. എല്ലാ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ യുഐഡിഎഐയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ എൻറോൾമെന്റ് ഫോം ലഭ്യമാണ്. എൻറോൾമെന്റുകൾ/അപ്ഡേറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് യുഐഡിഎഐ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് താമസക്കാർ നിർദ്ദിഷ്ട സഹായ രേഖകൾ (പിഒഐ, പിഒഎ, പിഒആർ, ഡി ഒ ബി) സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • എൻറോൾമെന്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, യുഐഡിഎഐ വെബ്‌സൈറ്റിൽ (www.uidai.gov.in) എൻറോൾമെന്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി താമസക്കാരന് ഒരു അംഗീകാരം/എൻറോൾമെന്റ് സ്ലിപ്പ് ലഭിക്കും.


ആധാർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്കുകൾ (യുഐഡിഎഐ പ്രകാരം)

ശ്രീ. ഇല്ല. സേവനത്തിന്റെ പേര് രജിസ്ട്രാർ/സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ (രൂപയിൽ) റെസിഡന്റിൽനിന്ന് ഈടാക്കുന്ന ഫീസ്
1 New Aadhaar Enrolment സൗജന്യം
0-5 പ്രായത്തിലുള്ള താമസക്കാരുടെ ആധാർ ജനറേഷൻ (ECMP അല്ലെങ്കിൽ CEL ക്ലയന്റ് എൻറോൾമെന്റ്) സൗജന്യമായി
5 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള താമസക്കാരുടെ ആധാർ ജനറേഷൻ സൗജന്യമായി
നിർബന്ധിത ബയോമെട്രിക് അപ്ഡേറ്റ് (05 മുതൽ 07 വർഷം വരെയും 15 മുതൽ 17 വർഷം വരെ) നിർബന്ധിത ബയോമെട്രിക് അപ്ഡേറ്റ് (05 മുതൽ 07 വർഷം വരെയും 15 മുതൽ 17 വർഷം വരെ)
നിർബന്ധിത ബയോമെട്രിക് അപ്‌ഡേറ്റ് (07 മുതൽ 15 വർഷവും 17 വർഷത്തിൽ കൂടുതലും) 100
മറ്റ് ബയോമെട്രിക് അപ്ഡേറ്റ് (ഡെമോഗ്രാഫിക് അപ്ഡേറ്റുകൾ ഉള്ളതോ അല്ലാതെയോ) 100
ഓൺലൈൻ മോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ECMP/UCL/CELC ഉപയോഗിച്ച് ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് സെന്ററിൽ ഡെമോഗ്രാഫിക് അപ്‌ഡേറ്റ് (ഒന്നോ അതിലധികമോ ഫീൽഡുകളുടെ അപ്‌ഡേറ്റ്) 50
ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് സെന്ററിൽ PoA/ PoI ഡോക്യുമെന്റ് അപ്ഡേറ്റ് 50
ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് സെന്ററിൽ PoA/ PoI ഡോക്യുമെന്റ് അപ്ഡേറ്റ് 30
10 ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് സെന്ററിൽ PoA/ PoI ഡോക്യുമെന്റ് അപ്ഡേറ്റ് 50

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ നിരക്കുകളും ജിഎസ്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ്.


ഞങ്ങളുടെ ആധാർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ

 • പുതിയ ആധാർ എൻറോൾമെന്റ്
 • ആധാർ കാർഡിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്, ജനനത്തീയതി, ലിംഗഭേദം, ആപേക്ഷിക വിശദാംശങ്ങൾ, വിലാസം, ഫോട്ടോ, ബയോ മെട്രിക്, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ എന്നിവ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക
 • നിങ്ങളുടെ ആധാർ കണ്ടെത്തി പ്രിന്റ് ചെയ്യുക
 • 5 നും 15 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിത ബയോമെട്രിക് അപ്ഡേറ്റ്

പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

ആധാർ എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ നൽകുന്ന സേവനങ്ങളിലെ അപര്യാപ്തതയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ ഒരു പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാതികൾ ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്കായി എടുക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. എല്ലാ പരാതികളും / ആവലാതികളും വേഗത്തിൽ പരിഗണിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് പരാതിക്കാരനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. ബാങ്കിന്റെ ഉപഭോക്തൃ പരാതി പരിഹാര നയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരിധികൾ ലംഘിക്കാതെ ന്യായമായ കാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ / അടയ്ക്കാൻ ബാങ്ക് എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാതികളുടെ സ്വഭാവം പരാതി പരിഹാരത്തിനായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന നമ്പറുകളിലും ഇ-മെയിലുകളിലും ബന്ധപ്പെടാം:

സീനിയർ നം. ഓഫീസ് ബന്ധപ്പെടുക ഇ-മെയിൽ വിലാസം
1 ബിഒഐ, ഹെഡ് ഓഫീസ് - ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ 022-6668-4781 Headoffice.Financialinclusion@bankofindia.co.in
2 യുഐഡിഎഐ 1800-300-1947 അല്ലെങ്കിൽ 1947 (ടോൾ ഫ്രീ) help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in