ആർ‌എസ്‌ഇ‌ടി‌ഐ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ -

ആർഎസ്ഇടിഐ (റൂറൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്) ഗ്രാമീണ വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (എംഒആർഡി) ഒരു സംരംഭമാണ്. ഗ്രാമീണ വികസന മന്ത്രാലയം (എംഒആർഡി), ജിഒഐ, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, സ്പോൺസർ ബാങ്കുകൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ത്രിതല പങ്കാളിത്തമാണിത്. ഗ്രാമീണ യുവാക്കൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ/സംരംഭകത്വ സംരംഭങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് ബാങ്കുകൾ അവരുടെ ലീഡ് ജില്ലയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു ആർഎസ്ഇടിഐ എങ്കിലും തുറക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഗ്രാമീണ യുവാക്കൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ/സംരംഭകത്വ സംരംഭങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് ബാങ്കുകൾ അവരുടെ ലീഡ് ജില്ലയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു ആർഎസ്ഇടിഐ എങ്കിലും തുറക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഹ്രസ്വകാല പരിശീലനവും സംരംഭകരുടെ ദീർഘകാല ഹാൻഡ്‌ഹോൾഡിംഗ് സമീപനവുമാണ് ആർഎസ്ഇടിഐ പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആർഎസ്ഇടിഐ-കൾ പ്രധാനമായും ഗ്രാമീണ ദരിദ്രരായ 18-45 വയസ്സിനിടയിലുള്ള യുവാക്കളെ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരാക്കുന്നതിന് പരിശീലനം നൽകുന്നു. ദരിദ്രരായ ഗ്രാമീണ യുവാക്കളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലും അവരെ ഡൊമെയ്‌നിലും സംരംഭകത്വ നൈപുണ്യത്തിലും പരിശീലിപ്പിച്ച് അവരെ ലാഭകരമായ സംരംഭകരാക്കി മാറ്റുന്നതിലും ആർഎസ്ഇടിഐ-കൾ മുൻനിരക്കാരായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ആർഎസ്ഇടിഐ ഭരിക്കുന്നത് 3 കമ്മിറ്റികളാണ്, അതായത്,1.സെക്രട്ടറി എം‌ഒആർ‌ഡി-യുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ആർ‌എസ്‌ഇ‌ടി‌ഐകളുടെ ദേശീയതല ഉപദേശക സമിതി (നാഷനൽ ലെവൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി) (എൻ‌എൽ‌എസിആർ) (അർദ്ധവാർഷിക യോഗം), 2. ആർഎസ്ഇടിഐകളുടെ സംസ്ഥാനതല സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി (എസ്എൽഎസ്സിആർ), പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി (ആർഡി.), സംസ്ഥാന സർക്കാർ (അർദ്ധവാർഷിക യോഗം) കൂടാതെ 3. ഡി ആർ ഡി എ-യുടെ ഡിസി / സിഇഒ അധ്യക്ഷനായുള്ള ജില്ലാതല ആർഎസ്ഇടിഐ ഉപദേശക സമിതി (ഡിഎൽആർഎസി), (ത്രൈമാസ യോഗം)

എംഒആർഡി-യുടെ ഒരു ഏജിസായ എൻഎസിഇആർ (നാഷനൽ സെന്റര് ഫോർ എക്സെല്ലെൻസി ഓഫ് ആർഎസ്ഇടിഐ) എംഒആർഡി നിയമിച്ച എസ്ഡിആർ (സ്റ്റേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആർഎസ്ഇടി) മുഖേന ആർഎസ്ഇടിഐ- യെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു, കൂടാതെ എൻഎസിഇആർ /എംഒആർഡി /സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാന എൻആർഎൽഎം / എസ് എൽബിസി-കൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾ, എൽഡിഎം-കൾ എന്നിവ വഴി ഹെഡ് ഓഫീസ്, ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആർഎസ്ഇടിഐ-യെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു

ജിഒഐ / എംഒആർഡി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഞങ്ങൾ നിലവിൽ 43 ആർഎസ്ഇടിഐI-കൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു. തുടക്കം മുതൽ 2023 മാർച്ച് വരെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആർഎസ്ഇടിഐ-കളും ഏകദേശം 3.07 ലക്ഷം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ 2.20 ലക്ഷം (71.83%) സെറ്റിൽമെന്റിനും ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്കേജിനുമുള്ള ദേശീയ ലക്ഷ്യത്തിനെതിരായി 1.09 ലക്ഷം (51.56%) ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. യഥാക്രമം 70%, 50%. എസ്‌ഒ‌പി പ്രകാരം ബി‌പി‌എൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 70% പരിശീലനം നൽകേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്, ഇതിനായി ബി‌പി‌എൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനച്ചെലവുകൾ എം‌ഒആർ‌ഡി തിരികെ നൽകും.

എൻഎസിഇആർ, എൻഎആർ , എൻഐആർഡി, പിആർ, എൻഎബിഎആർഡി, എം‌ഒആർ‌ഡി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എസ്ഒപി/കോമൺ നോർമൻസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് (സിഎൻഎൻ) പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എച്ച്ഒ-എഫ്ഐ വകുപ്പ് എല്ലാ ആർഎസ്ഇടിഐ-കളെയും നേരിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട സെഡ്ഒ, എൽഡിഎം മുഖേനയും നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ആർ‌എസ്‌ഇ‌ടി‌ഐ-യിൽ പരിശീലനത്തിനായി നാഷണൽ സ്‌കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്കിന് (എൻ‌എസ്‌ക്യുഎഫ്) കീഴിൽ എം‌ഒആർ‌ഡി അംഗീകരിച്ച 61 പരിശീലന പരിപാടികളുണ്ട്. എൻഎസ്ക്യുഎഫ് അംഗീകൃത ട്രേഡിംഗ് കോഴ്സുകൾ കൂടാതെ, എൻഐബിഎആർഎസ-സും മറ്റ് സർക്കാരുകളും സ്പോൺസർ പരിശീലനവും ആർ‌എസ്‌ഇ‌ടി‌ഐ നൽകുന്നു. വകുപ്പുകൾ.

ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം സെറ്റിൽമെന്റും ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്കേജും പരമാവധിയാക്കുകയും ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്, അതിലൂടെ ഓരോ ആർഎസ്ഇടിഐയ്ക്കും മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനും എസ്ഒപി പാലിക്കുന്നതിനുമായി അവരുടേതായ കെട്ടിടം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ആർ‌എസ്‌ഇ‌ടി‌ഐ-യെ ജില്ലാതലത്തിൽ ഒരു മാതൃകാ വൈദഗ്ധ്യ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം

ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ 43 ആർ‌എസ്‌ഇ‌ടി‌ഐ-കൾക്കും "എഎ” ഗ്രേഡ് നൽകി.

ഞങ്ങളുടെ ബാങ്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആർ.എസ്.ഇ.ടി.ഐ-കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:-

എക്സൽ ഷീറ്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റ്-1