വകുപ്പുതല മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ


അംഗീകൃത മന്ത്രാലയം

  • ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം
  • ഉരുക്ക് മന്ത്രാലയം
  • നൈപുണ്യ വികസന മന്ത്രാലയം & സംരംഭകത്വ

സ്റ്റേറ്റ് സബ് ട്രഷറി ബിസിനസ്

  • മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റ് -36 ശാഖകൾ
  • ഗോവ സ്റ്റേറ്റ് - കുഎപെമ് (01 ബ്രാഞ്ച്)
  • ഒഡീഷ സംസ്ഥാനം - കിയോഞ്ചർ സോൺ - 10 ശാഖകൾ
  • ഭുവനേശ്വർ സോൺ - ഭുവനേശ്വർ (മെയിൻ) (01 ബ്രാഞ്ച്)
  • തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനം - ചെന്നൈ സോൺ - കലാസപക്കം (01 ബ്രാഞ്ച്)
  • കോയമ്പത്തൂർ സോൺ - മണ്ഡപം, ഒദഞ്ചാത്രം, വടിപട്ടി (03 ശാഖകൾ)

മഹാരാഷ്ട്രയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ശേഖരണം

ലളിതമായ രസീത് & ഇഎസ്ബിടിആർ - 121 ശാഖകൾ (ലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക്)