ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡുകള്


ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എംഐടിസി
(ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും)
download
ന്യായമായ പ്രാക്ടീസ് കോഡ്
 
download
സ്വകാര്യതാ നയം
 
download

മുന്നറിയിപ്പ്: എല്ലാ മാസവും മിനിമം പേയ്മെന്റ് മാത്രം നൽകുന്നത് തിരിച്ചടവ് മാസങ്ങൾ / വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതിന് കാരണമാകും, നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയുള്ള ബാലൻസിന് അനുബന്ധ പലിശ നൽകും


ബ്രാഞ്ച് ബില്ലിംഗ് - ഓട്ടോ റിക്കവറി

 • ബ്രാഞ്ച് ബില്ലിംഗ് കാർഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നിശ്ചിത തീയതിയിൽ ഉപഭോക്താവിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തിരിച്ചടവ് / ചാർജ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റം കാർഡ് കുടിശ്ശിക വീണ്ടെടുക്കും, അതിനാൽ ഉപഭോക്താവ് ചാർജ് അക്കൗണ്ടിൽ മതിയായ ബാലൻസ് നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്.
 • ചാർജ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ അംഗീകാരം തടയപ്പെടുകയും ബാധകമായ പലിശ / പിഴ ബാധകമാക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഉപഭോക്താവിന് സൗജന്യ ക്രെഡിറ്റ് കാലയളവ് ലഭ്യമല്ല, മാത്രമല്ല ഇടപാട് തീയതി മുതൽ പലിശ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ബി ഒ ഐ ഒമ്‌നി നിയോ മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് ആപ്പ് വഴിയുള്ള പേയ്‌മെൻ്റ്

 • കാർഡ് ഉടമയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കുടിശ്ശിക ബിഒഐ ഒമ്നി നിയോ ആപ്പ് വഴി അടയ്ക്കാം.
 • കാർഡ് ഉടമയ്ക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനിലെ മൈ കാർഡ്സ് വിഭാഗം -> ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് കുടിശ്ശിക തുക അടയ്ക്കാനും കഴിയും
ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി പണമടയ്ക്കൽ

 • കാർഡ് ഉടമയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കുടിശ്ശിക ബിഒഐ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി അടയ്ക്കാൻ കഴിയും.
 • കാർഡ് സേവന ടാബിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് കീഴിൽ "ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെന്റ്" എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്.
ഡയറക്ട് ബില്ലിംഗ് – പേയ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്

 • ഡയറക്ട് ബില്ലിംഗ് കാർഡ് ഉടമകൾ ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശാഖകളിൽ ചെക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എംബിബി എ / സി: 010190200000001, ഐഎഫ്എസ്സി: BKID0000101, ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് 16 അക്ക ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ ഉദ്ധരിച്ച് ഓൺ ലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയോ കുടിശ്ശിക നേരിട്ട് അടയ്ക്കുന്നു / അടയ്ക്കുന്നു. ഒപ്പം കാർഡ് ഉടമയുടെ പേരും.
വെബ്സൈറ്റിലൂടെ:

 • ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ ലിങ്ക് -> ബിഒഐ ഓൺലൈൻ -> പേയ്മെന്റ് സർവീസസ് ഓപ്ഷൻ - ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ പേയ്മെന്റ് എന്നിവ വഴി ഓൺലൈൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെന്റ് നടത്താം.

 • ബ്രാഞ്ച് ബില്ലിംഗ് കാർഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നിശ്ചിത തീയതിയിൽ ഉപഭോക്താവിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തിരിച്ചടവ് / ചാർജ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റം കാർഡ് കുടിശ്ശിക വീണ്ടെടുക്കും, അതിനാൽ ഉപഭോക്താവ് ചാർജ് അക്കൗണ്ടിൽ മതിയായ ബാലൻസ് നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്.
 • ചാർജ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ അംഗീകാരം തടയപ്പെടുകയും ബാധകമായ പലിശ / പിഴ ബാധകമാക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഉപഭോക്താവിന് സൗജന്യ ക്രെഡിറ്റ് കാലയളവ് ലഭ്യമല്ല, മാത്രമല്ല ഇടപാട് തീയതി മുതൽ പലിശ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 • കാർഡ് ഉടമയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കുടിശ്ശിക ബിഒഐ ഒമ്നി നിയോ ആപ്പ് വഴി അടയ്ക്കാം.
 • കാർഡ് ഉടമയ്ക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനിലെ മൈ കാർഡ്സ് വിഭാഗം -> ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് കുടിശ്ശിക തുക അടയ്ക്കാനും കഴിയും

 • കാർഡ് ഉടമയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കുടിശ്ശിക ബിഒഐ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി അടയ്ക്കാൻ കഴിയും.
 • കാർഡ് സേവന ടാബിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് കീഴിൽ "ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെന്റ്" എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്.

 • ഡയറക്ട് ബില്ലിംഗ് കാർഡ് ഉടമകൾ ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശാഖകളിൽ ചെക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എംബിബി എ / സി: 010190200000001, ഐഎഫ്എസ്സി: BKID0000101, ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് 16 അക്ക ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ ഉദ്ധരിച്ച് ഓൺ ലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയോ കുടിശ്ശിക നേരിട്ട് അടയ്ക്കുന്നു / അടയ്ക്കുന്നു. ഒപ്പം കാർഡ് ഉടമയുടെ പേരും.

 • ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ ലിങ്ക് -> ബിഒഐ ഓൺലൈൻ -> പേയ്മെന്റ് സർവീസസ് ഓപ്ഷൻ - ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ പേയ്മെന്റ് എന്നിവ വഴി ഓൺലൈൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെന്റ് നടത്താം.

മുന്നറിയിപ്പ്: കാർഡ് ഉടമകൾ ആവശ്യമായ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചവ ഒഴികെയുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.